Zpracování informací (textů) na počítači

Stanovy

04.12.2011 14:03

Stanovy INTERSTENO

Stanovy zájmového občanského sdružení INTERINFO ČR,

založeného dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. I.

 

Název, působnost, sídlo

1. Název zájmového občanského sdružení je INTERINFO ČR (dále jen sdružení).

 

2. Působnost činnosti na území ČR a v zahraničí s akcentem na spolupráci s Asociací obchodních akademií ČR, dalšími českými školami středními, vysokými i základními, svazy podnikatelů či zaměstnavatelů, autorským pracovištěm ZAV, firmami zabývajícími se technikou pro zpracování textů, firmami s větším administrativním aparátem, pracovníky státní správy, jednotlivci se zájmem o oblast počítačového zpracování textů.

 

3. Sídlem sdružení je Praha – Chodov, Benkova ul. 1700, PSČ 149 00.

 

 

Čl. II.

 

Institucionální vztahy

 

1. S partnerskými organizacemi v rámci i mimo rámec vlastního členství v Intersteno chce sdružení navazovat novou a rozšiřovat již existující spolupráci.

 

2. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR chce sdružení nabízet náměty k zefektivnění výuky, soutěží a zkoušek v oblasti zpracování textů.

 

3. S parlamentními skupinami strojových stenografů z jiných zemí chce sdružení organizovat výměnu zkušeností ve využití rozdílných koncepcí strojového těsnopisu, jejich dalším vývoji, včetně praktických soutěží.

 

 

Čl. III.

Cíl činnosti

Cílem sdružení je

 

1. Pomoci zefektivnit české školství i jiné oblasti (lékaři, soudci, policie), v nichž zpracování textů na počítači ovlivňuje rychlost a kapacitu práce.

 

2. Zastřešovat přípravu české reprezentace na světové šampionáty a mezinárodní soutěže.

 

3. Organizovat soutěže ve zpracování textů včetně mezinárodních.


 

Čl. IV.

Členové, jejich povinnosti a práva

 

1. Členy sdružení se mohou stát fyzické osoby se státní příslušností ČR starší 10 let a právnické osoby.

 

2. Součástí přihlášky fyzické osoby je jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, státní občanství, u nezletilých členů souhlas zákonného zástupce.

 

3. Součástí přihlášky právnické osoby je plná moc udělená statutárním orgánem právnické osoby jedné nebo více osobám, které budou jednat za právnickou osobu jako člena sdružení.

 

4. Členy přijímá výbor sdružení. Při nejbližším zasedání členské schůze výbor informuje o změnách členské základny.

 

5. Členové mají právo

a) být včas informováni o výborem připravovaných akcích sdružení, jejichž součástí je trénink, soutěž, seminář nebo schůze, a to písemně nebo pomocí internetu,

 

b) navrhovat kandidáty do výboru a revizní komise, volit a být voleni do funkcí sdružení a orgánů sdružení,

 

c) předkládat výboru a funkcionářům sdružení návrhy k činnosti, organizaci a financování.

 

 

6. Členové mají povinnost

a) dodržovat stanovy sdružení a plnit přijatá usnesení,

 

b) napomáhat podle svých zkušeností činnosti sdružení,

 

c) uhradit nejpozději do konce listopadu toho kterého roku stanovené členské příspěvky (hospodář v případě prodlení s placením členského příspěvku vyzve písemně člena sdružení, aby v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 2 měsíce, členský příspěvek uhradil, s upozorněním, že jinak jeho členství zaniká),

 

d) hlásit změny údajů uvedených v přihlášce.

 

 

 

7. Členství ve sdružení zaniká vystoupením na vlastní žádost, vyloučením, nezaplacením členského příspěvku ani v dodatečně určené lhůtě, zánikem sdružení či úmrtím člena.


Čl. V.

Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou:

1. Členská schůze

2. Výbor sdružení

3. Revizní komise

 

Členská schůze

 • je nejvyšším orgánem sdružení,
 • rozhoduje o všech zásadních otázkách sdružení,
 • schvaluje stanovy a jejich změny,
 • schvaluje plán činnosti na další období,
 • projednává a schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření na základě revizní zprávy,
 • stanovuje výši členských příspěvků fyzických a právnických osob,
 • volí z řad členů předsedu, dalších šest členů výboru a tři členy revizní komise,
 • rozhoduje o vyloučení členů sdružení,
 • rozhoduje o zániku sdružení a schvaluje návrh revizní komise na majetkové vypořádání,
 • schází se nejméně jednou do roka, obvykle u příležitosti celostátní soutěže, tréninku či semináře,
 • předseda je povinen členskou schůzi bez odkladu svolat kdykoli, požádá-li o to písemně nejméně čtvrtina členů sdružení,
 • usnášeníschopnost není limitována počtem přítomných členů sdružení, musí se jí však účastnit minimálně 4 členové výboru; k rozhodnutí členské schůze je třeba prosté většiny hlasů přítomných členů sdružení,
 • usnáší se na zániku INTERINFO ČR a schvaluje návrh revizní komise na majetkové vypořádání,
 • členové sdružení mohou přijímat rozhodnutí i mimo členskou schůzi. V takovém případě se návrh usnesení sdružení předkládá členům sdružení k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen sdružení ve lhůtě, platí, že souhlasí.

 

Výbor sdružení

 • členové výboru jsou voleni členskou schůzí tajným hlasováním; člen výboru nemůže být členem revizní komise,
 • předseda vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovních a obdobných vztahů,
 • výbor má 7 členů, a to: předsedu, místopředsedu, hospodáře a další 4 členy výboru,
 • funkční období předsedy a dalších členů výboru je tříleté,
 • funkcionáře výboru, vyjma členskou schůzí zvoleného předsedy, volí sami ze svých řad zvolení členové výboru na první schůzi výboru konané po členské schůzi,
 • místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti,
 • výbor řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schází se dle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok. Jednání výboru svolává a řídí předseda. Předseda je povinen bez odkladu výbor svolat, požádají-li o to písemně nejméně tři členové výboru. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijímána prostou většinou hlasů. V případě nedostatečné účasti mohou přítomní rozhodnout o doplňkovém rozhodování výboru např. elektronicky nebo korespondenčně.
 • výbor ustanovuje a koordinuje pracovní skupiny a zajišťuje realizaci jejich výstupů,
 • jménem sdružení jedná a podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, popřípadě další člen výboru zmocněný k tomu písemně výborem,
 • výbor musí jednou ročně vypracovat zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření, kterou s časovým předstihem čtrnácti dnů postoupí revizní komisi. Zpráva musí být schválena členskou schůzí.

 

Revizní komise

 • členové revizní komise jsou voleni členskou schůzí tajným hlasováním na dobu tří let,
 • členem revizní komise nemůže být člen výboru,
 • revizní komise má 3 členy,
 • revizní komise volí ze svého středu předsedu, který má právo zúčastnit se s poradním hlasem jednání výboru sdružení, o jehož konání je informován současně s ostatními členy výboru,
 • revizní komise prověřuje hospodaření sdružení a kontroluje způsob využívání finančních prostředků, evidenci movitých i nemovitých věcí, evidenci členů a dodržování stanov, zásady nominace na soutěže atd. ,
 • revizní komise se musí shodnout na revizní zprávě, ve které zhodnotí danou zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření. Tato revizní zpráva je k dispozici členské schůzi.

 

Čl. VI.

Majetek sdružení

 

Veškerý majetek je vlastnictvím sdružení. Zdroje majetku sdružení jsou zejména:

 

 • členské příspěvky,
 • dotace, dary a odkazy,
 • výnosy plynoucí z vlastní činnosti,
 • duchovní majetek, vzniklý v pracovních skupinách sdružení za úhradu z prostředků sdružení,
 • jiné příjmy.

 

Předseda sdružení je oprávněn činit dispozice s majetkem nepřesahujícím částku Kč 1000,--. K finančním dispozicím přesahujícím částku Kč 1000,-- je nutný vždy podpis alespoň dvou členů výboru, a to předsedy a místopředsedy, nebo předsedy a hospodáře nebo místopředsedy a hospodáře s tím, že dispozice s částkou přesahující Kč 10 000,-- podléhá předchozímu souhlasu výboru.

 

Čl. VII.

Závěrečná ustanovení

 

1. Sdružení je právnickou osobou a vzniká registrací u Ministerstva vnitra ČR.

2. Sdružení bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 22. února 1999 pod číslem jednacím VS/1-1/39 184/99-R.

3. Stanovy byly schváleny členskou schůzí sdružení.

 

 

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode