Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis výroční členské schůze INTERINFO ČR (Hodonín 16. listopadu 2007)

 

 

Přítomni:

·         členové: 35 členů Interinfo (27 fyzických osob, 8 právnických osob)

 

       - z toho za výbor: Helena Matoušková, Jaroslav Poláček, Miloš Procházka, Dalibor Tomek, Jaroslav Zaviačič

 

(Počtem členů výboru a řadových členů je tato výroční členská schůze usnášeníschopná.)

 

Omluveni:

·         za výbor: Petr Juras, Robert Sigmund,

 

Neomluveni:

 

 

 

1. Zahájení členské schůze

 

Členskou schůzi zahájil Jaroslav Poláček, místopředseda Interinfo ČR, který pozdravil všechny přítomné a informoval je o programu členské schůze.

 

V úvodu Jaroslav Poláček zhodnotil Kongres - Praha 2007:

 

- poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách MS (zvláštní poděkování J. Zaviačičovi a H. 

 Matouškové)

- medializace kongresu v době jeho konání (70-80 výstupů), 40 ohlasů z celého světa, zájem

   veřejnosti

- ziskovost celé akce,

- získání zkušeností, navázání významných kontaktů s firmami (osloveno bylo na 100 firem), které se 

 zajímají o podobnou problematiku zpracování informací (spolupráce nejen v soutěžích, ale také 

 podpora studentů - brigády, zaměstnání)

- perspektivy sdružení (navázání spolupráce se zeměmi střední Evropy)

- negativní dopady kongresu (odcizené mobilní telefony, počítače, flashdisky)

 

Občanské sdružení poděkovalo Heleně Matouškové, Jaroslavu Poláčkovi a Jaroslavu Zaviačičovi za přípravu MS 2007v Praze.

 

 

2. Zprávu o činnosti Interinfo za období listopad 2006–listopad 2007 přednesl její předseda pan Jaroslav Zaviačič

 

 

Vážené dámy a pánové, vážení hosté!

 

 

Asi nikdo z nás se nedočká zopakování informace, jíž mohu svoji zprávu zahájit: naše organizace, Interinfo ČR, ve spolupráci s Českým těsnopisným spolkem uspořádala po 44 letech na území České republiky, v Praze, světový šampionát ve zpracování textů. Někteří mladší z nás se možná dožijí zopakování této zprávy, ale asi nebude doprovázena konstatováním, že po sportovní stránce tento šampionát znamenal absolutní vrchol možného: z 90 rozdaných medailí jich 54 zůstalo v rukou českých reprezentantů!

 

Rád bych poděkoval NÚOV, Asociaci obchodních akademií, mnoha školám, jejich vedení a vyučujícím za stovky hodin práce, bez nichž by pražský šampionát nemohl proběhnout tak důstojně a úspěšně. - Podrobněji se jistě zmíní předseda organizačního výboru, současný místopředseda Interinfo ČR a zástupce naší země v Intersteno, Jaroslav Poláček.

 

Dovolte, abychom mu v rámci této zprávy poděkoval za jeho mistrnou diplomacii člověka zdánlivě bez nervů, za jeho sérii dvacetihodinových pracovních směn člověka zdánlivě bez potřeby spánku i za zvládnutí role hlavního konferenciéra jak při zahájení v Suchdole, tak při závěrečném vyhlášení výsledků na Žofíně v době, kdy každé z četných zazvonění jeho mobilu ho mohlo vyzvat k urychlené cestě za manželkou Evou, jíž porodníci odhadli termín příchodu potomka přesně na nejnáročnější den závěrečného banketu s vyhlášením výsledků.

 

Moje zpráva by se neúměrně protáhla, měl-li bych zde jednotlivě vzdát díky všem členům Interinfo, kteří významně ke kvalitnímu průběhu přispěli a jejich příspěvek popsat. Jedinou výjimku ale opomenout nemohu: vyřízených kongresových mejlů v řádu desetitisíců, zpracovaných podkladů pro několik tréninkových soustředění, účast na mnoha jednáních se sponzory, vedení nejpočetněji obsazené soutěže včetně podkladů v mnoha jazycích ani nemohl zvládnout nikdo jiný, než Helena Matoušková, která tyto aktivity vyměnila za daleko pohodlnější zisk desátého titulu světového šampióna.

 

Současně s radostí z organizátorského a sportovního úspěchu musím ale konstatovat, že příliš dlouhý medailový půst některých dříve úspěšnějších zemí přinesl i závist. Dovolte rovnou zmínit, že mechanismus závisti kalí radost z práce a sportovních úspěchů jak na poli mezinárodním, tak i mezi českými školami.

 

Mezinárodně se to projevilo bojem o mocenské pozice v rámci vedení Intersteno: bezprecedentním vyšachováním čínského kandidáta na tradicí oprávněnou prezidentkou funkci i těsným prosazením - právě hlasy zemí, které nám naše úspěchy příliš závidí - poslušného neodborníka do role vedoucího mezinárodní jury, se rázem ze sedmičlenného vedení s hlasovacím právem stal poslušný nástroj římsko-milánské části národní skupiny Itálie. Protože nechci, aby odpovědnost za očekávané plýtvání prostředky Intersteno na zbytečné zdvořilostní cesty byla spojena i s mým jménem, abdikoval jsem z nejvyšší možné funkce, jíž v historii Intersteno mohl být pověřen zástupce země, která příští kongres nepořádá. A to přesto, že jsem v tajných volbách v generálním shromáždění získal absolutně nejvyšší počet hlasů. Protože moje abdikace nebyla oficiálně potvrzena a protokol z jednání stále nebyl zveřejněn, poněkud trpce groteskně nyní svoji pozici v Intersteno uvádím jako "viceprezident v abdikaci".

 

Hořké téma závisti platí i v českých poměrech: zatímco v pohárových soutěžích pod hlavičkou Interinfo ČR a za technické a organizační podpory Internetové školy ZAV je snaha dále stanovenými soutěžními pravidly motivovat talentované a pilné k další práci, při soutěžích středoškolských rozhoduje o soutěžních pravidlech kolegium zástupců organizátorů příštího regionálního kola.

 

Ve světovém měřítku se dopad závisti brzdící pokrok a znevýhodňující talentovanější a pilnější změnou pravidel v jejich neprospěch podařilo eliminovat tím, že o pravidlech už nerozhoduje kolegium zástupců členských zemí, ale jury složená z odborných vedoucích jednotlivých vypsaných soutěží, kteří si vedou sbor dalších odborníků ze zemí, které se té které soutěže zúčastňují.

 

Jsem přesvědčen, že zkušenost z Intersteno bychom měli převzít do našich národních poměrů a v diskusi příslušný návrh přednesu.

 

Za nejvýznamnější úspěch Interinfo ČR v minulém období považuji asistenci při založení bratrské organizace - Interinfo Slovenska. Právě před rokem se zde v Hodoníně uskutečnily významné konzultace se dvěma aktivními školami a zástupcem Štátného inštitútu odborného vzdělávania, které odstartovaly nezbytné kroky, jež nakonec umožnily po čtyřech letech opět praktickou účast aspoň několika soutěžících Slovenské republiky na světovém šampionátu. Letošní účast slovenských kolegů zde v Hodoníně nepochybně k další konkrétní kooperaci dále přispěje.

 

Země pořádající mistrovství světa obvykle veškeré další soutěže z kapacitních důvodů nekoná. My jsme zřetelnou výjimkou toto pravidlo potvrzující. Dovolte přednést

 

výčet základních aktivit Interinfo ČR za posledních dvanáct měsíců:

 

listopad 2006 - 14. mistrovství ČR v Praze (ve spolupráci s NÚOV a ČTS)

leden 2007 - Bruntál - 7. ročník celostátní pohárové soutěže pro studenty III. ročníků

březen 2007 - Praha - spolu s NÚOV regionální soutěže středních škol

březen 2007 - Lipsko "Leipzig Open"

duben 2007 - Praha - zasedání předsednictva Intersteno

duben 2007 - Praha - přijetí u ministra s působností informatiky Ivana Langra

duben 2007 - Zvolen - účast při založení Interinfo Slovenska

květen 2007 - Mohelnice - spolu s NÚOV celostátní finále středních škol

květen 2007 - Havlíčkův Brod - přípravné tréninkové soustředění na MS

květen 2007 - spolu s Itálií pořádání internetové mezinárodní soutěže Intersteno

květen 2007 - Karviná - celostátní pohárová soutěž pro žáky základních škol

červen 2007 - Jihlava a Orlová - dvě části celostátní soutěže pro studenty I. ročníků středních škol

červenec 2007 - Město Albrechtice - přípravné tréninkové soustředění na MS

červenec 2007 - Praha světový šampionát v rámci kongresu Intersteno

říjen 2007 - Valašské Meziříčí - celostátní soutěž pro studenty II. ročníků středních škol

říjen 2007 - Petra Kinclová, Miloš Černilovský - Hessen Open

listopad 2007 - Hodonín - 13. ročník ZAV-Hodonín včetně semináře

 

 

 

Vážené dámy a pánové, milí přátelé,

 

drtivé vítězství ČR na světovém šampionátu v Praze představovalo neuvěřitelný pohled z vrcholu křivky sportovních úspěchů. Stoupala pravidelně, od Lausanne 1998 přes Hannover 2001, Řím 2003, Vídeň 2005 a Prahu 2007 jsme získávali vždy více a více medailí. Buďme realisté, z ekonomických ani organizačních důvodů tento trend není možné udržet, další mistrovství se koná za dva roky v Číně. Připravíme se opět co nejodpovědněji, nepochybně vyšleme družstvo co nejsilnější, byť ne tak početné, jaké bylo možno delegovat do Prahy. Věřím, že až se za dva roky budeme dívat zpět na náš dnešní vrchol, nebudeme muset hlavy vyvracet příliš. Nyní se prosím ale kochejme pohledem těch, kteří stojí na nejvyšším schůdku stupňů vítězů. Stojíme na něm všichni, všem patří radost z úspěchu a dík za tento nebývalý pohled!

 

Zpráva o činnost byla schválena všemi hlasy.

 

 

3.O hospodaření sdružení informovala přítomné Helena Matoušková

 

 

Vážený pane předsedo, členové výboru, vážení přítomní,

 

letošní rok byl po ekonomické stránce naprosto mimořádný, příjmům i výdajům dominovala organizace mistrovství světa INTERSTENO 2007. Příjmy šampionátu ke konci října činily 2,83 miliónu, výdaje 2,4 miliónu. Ještě nejsou všechny ekonomické záležitosti v souvislosti s touto velkou akcí dořešeny, nicméně už v této chvíli mohu odpovědně sdělit, že mistrovství bylo nejen po organizační a sportovní, ale i po ekonomické stránce úspěšné. Ke konci října ještě nebyly na účtu další dva sponzorské dary od firmy Logitech (zaplatila minulý týden) a České pošty (dosud neuhrazeno), kromě toho čekáme do konce roku ještě několik výdajových položek, které by však dohromady neměly překročit 100 tisíc korun. Dále pak - jakmile bude vyúčtování šampionátu kompletní, jsme povinni provést vyúčtování ještě se světovou organizací INTERSTENO, jíž patří podle předběžné dohody podíl z příjmů od vystavovatelů na kongresu.

 

K dalším příjmům patří především státní zkoušky a členské příspěvky. I nadále jsou druhým pilířem příjmové stránky členské příspěvky především právnických osob, které ovšem sdružení většině škol nadále fakturuje jako služby (pro sdružení tedy nadále zůstávají zdanitelným příjmem).

 

Výdajové stránce rozpočtu kromě již zmíněného MS dominují podíly škol a Národního ústavu odborného vzdělávání na státních zkouškách, agendu související se státními zkouškami vede paní Jagošová. Další významnou nákladovou položkou zůstává nájemné za nebytové prostory a s nimi související pojistné, prostory však byly velmi intenzivně využívány i v souvislosti s přípravami světového šampionátu 2007. Jsme rádi, že jsme letos mohli začít podporovat pohárové soutěže a plnit tak naše hlavní poslání - podporu soutěží.

 

Za rok 2006 bylo v březnu 2007 podáno místně příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání včetně výkazu zisku a ztráty. Všechny dokumenty jsou k nahlédnutí v centrále Interinfo. Interinfo bylo vyzváno oddělením dotací finančního úřadu ke kontrole dvou ze tří dosud realizovaných dotací, kontrola proběhne ještě do konce listopadu.

 

Finanční výhled na rok 2008: předpokládáme další růst vlastních příjmů ze státních zkoušek.

Ve výdajích bychom nadále rádi pokračovali v podpoře pohárových soutěží, což už jsme letos realizovali v případě Valašského Meziříčí a nyní i v Hodoníně. Členské školy, které se soutěží zúčastní, dostávají od Interinfa příspěvek ve výši 1 000 Kč na každou z těchto soutěží. V roce 2008 se nekoná světový šampionát, další nás čeká až v roce 2009, ovšem finančně bude pro účastníky velmi náročný vzhledem k místu konání - Číně. Proto bychom rádi v příštím roce vytvořili k již stávajícím finančním prostředkům další rezervu, abychom mohli masivně účast našich nejlepších podpořit.

 

Vzhledem k tomu, že při dosažení zisku nad 300 tisíc korun jsme povinni příjmy zdanit, navrhuji ještě v letošním roce převést školám, organizujícím soutěže v kalendářním roce 2008, příslušnou podporu a získat tak náklady pro letošní kalendářní rok, neboť v příštím roce již pochopitelně takového zisku nedosáhneme.

 

Komplikace povinnosti stát se plátcem DPH sdružení také minula: na základě odborného a kvalifikovaného stanoviska MF ČR se Interinfo nemusí stát plátcem, což nám do budoucna ušetří celou řadu dalších komplikací. Nicméně jsme povinni převést účetnictví na podvojné, což se stane příští týden.

 

Všechno nebylo jen pozitivní - zažili jsme i nepříjemné momenty. Tím ekonomicky nejhorším bylo odcizení dvou PC zapůjčených firmou HP a dvou mobilních telefonů zapůjčených firmou T-Mobile. Oběma firmám jsme museli ztráty nahradit, obě zhruba ve výši 60 tis. Kč.

 

Loni jsem na tomto místě vyjádřila naději, že Vám za rok budu moci přečíst pozitivní zprávu po ekonomicky velmi nejistém roce, jehož hospodaření má být ovlivněno konáním světového šampionátu. Jsem velmi ráda, že se tato naděje změnila v realitu a Interinfo tak opět dokázalo svou životaschopnost. Děkuji všem, s nimiž jsem se na přípravách mistrovství směla podílet, za příjemnou spolupráci, tvůrčí prostředí, nezapomenutelné zážitky a nezaplatitelné zkušenosti, které si z tohoto roku odnáším.

 

Děkuji za pozornost.

 

 

Zpráva o hospodaření byla schválena 34 hlasy, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

4. Zpráva předsedy revizní komise za rok 2007

 

 

Vážené dámy a pánové,

 

pomalu končí rok 2007. Rok, který byl pro občanské sdružení Interinfo ČR velmi náročným, zásadním a dá se říci i zlomovým. Kromě dnes již tradičních akcí, kterými jsou například tréninková soustředění, soutěže studentů středních škol a žáků základních škol, konané v řadě míst České republiky i v zahraničí, bylo v červenci letošního roku pořádáno v Praze, Mistrovství světa ve zpracování informací a 46. kongres Intersteno.

 

Z pohledu jednoho ze stovek účastníků a soutěžících Mistrovství světa, bych velmi rád na tomto místě poděkoval všem, kteří se na jeho pořádání podíleli a obětovali pro něj stovky hodin svého času, a v některých případech i část svého zdraví!

 

V této chvíli, kdy Vám čtu zprávu o situaci za rok 2007 a ohlížím se za světovým šampionátem i celým rokem coby Předseda revizní komise našeho občanského sdružení, bych chtěl především vyzdvihnout práci Ing. Heleny Matouškové, která po celý rok zpracovávala a evidovala veškeré účetní doklady.

 

Vzhledem k tomu, že rozsah letošního účetnictví je mnohonásobně větší než v minulých letech a dosud se ještě řada účetních i jiných záležitostí spojených s pražským mistrovstvím dokončuje a řeší, je tato má dnešní zpráva poněkud nekompletní.

 

Pominu-li desetitisícové a statisícové příjmové i výdajové položky ve spojitosti s Mistrovstvím světa, zbývají zde z vyšší částek zejména příjmy ze Státních zkoušek ve zpracování textu a na výdajové stránce jsou těmi hlavími položkami platby podílů ze státních zkoušek Národnímu ústavu odborného vzdělávání a jednotlivým školám, na kterých se tato zkouška konala. Dále potom výdaje ve spojitosti s tréninkovými soustředěními (Havlíčkův Brod, Město Albrechtice), nájemné nebytových prostor Interinfo ČR (27.881 Kč), platby za mezinárodní soutěže, kterých se zúčastnili naši nejlepší juniorští soutěžící (Frankfurt, Lipsko) a odměny koordinátorce státních zkoušek Hance Jagošové.

 

Jak jsme se dohodli společně s Ing. Matouškovou, kontrolu hospodářské a účetní stránky roku 2007 bude možné plně dokončit až začátkem ledna příštího roku, kdy by měly být již všechny podklady shromážděny na jednom místě. O finálním stavu uplynulého roku Vás všechny poté budeme informovat e-mailem nebo při nejbližší možné příležitosti osobně.

 

Děkuji Vám za pozornost, dámy a pánové, a přeji Vám všem příjemný večer a hezký zbytek Vašeho pobytu na jižní Moravě.

 

V Hodoníně 17. listopadu 2007

 

Členská schůze vzala na vědomí zprávu předsedy revizní komise.

 

 

5. Dvouletý program aktivit

 

Jaroslav Zaviačič navrhl zorganizovat mezinárodní prestižní soutěž ve zpracování textů v Karviné (podpořil starosta města) - “Mistrovství Evropy”

 

·         podpora výuky u žáků základních škol

·         bez omezení technologií

·         bez omezení věku

·         termín konání - po soustředění v Městě Albrechtice

·         využití her

 

 

6. Různé

 

Usnesení:

 

 

·        Plenární schůze Interinfo ČR se obrací na vedení Asociace obchodních akademií, aby obdobně jako při založení státní zkoušky ze zpracování textů společně s NÚOV bylo iniciováno ustavení odborné soutěžní komise pro středoškolská mistrovství, a to do konání mistrovstí české republiky v roce 2008.

 

            Usnesení bylo přijato všemi hlasy.

 

 

 

 

 

Zpracoval:

Dalibor Tomek
tajemník Interinfo

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode