Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis výroční členské schůze INTERINFO ČR (Hodonín 20. listopadu 2009)

Přítomni:

·         členové: 24 členů Interinfo (15 fyzických osob, 9 právnických osob)

 

       - z toho za výbor: Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková,             

         Miloš Procházka, Dalibor Tomek

 

Omluveni:

·         za výbor: Eva Vejmolová, Jaroslav Poláček, Robert Sigmund

 

 

 

1. Zahájení členské schůze

 

Členskou schůzi zahájil Jaroslav Zaviačič, předseda Interinfo ČR, který pozdravil všechny přítomné a informoval je o programu členské schůze.

 

2.  Zprávu o činnosti Interinfo za období listopad 2008 – listopad 2009 přednesl její předseda pan Jaroslav Zaviačič

 

Vážení přátelé,

o výčtu aktivit Interinfo průběžně informujeme na internetových stránkách, dovolte mi proto omezit se v mojí zprávě na klíčový a velmi aktuální apel.

Jako sdružení reprezentující Českou republiku na mezinárodní scéně v oblasti záznamu a zpracování textu mají naše plenárky dvojí základní obsah: v sudých letech dolaďování příprav na blížící se světový šampionát, v letech lichých hodnocení minulého.

Ve všech hodnoceních minulého šampionátu tohoto tisíciletí zaznělo shodně, že Česká republika vyhrála. Ani letos toto radostné konstatování nemusíme měnit, byť bylo vykoupeno zorganizováním v historii světových šampionátů Intersteno nejpočetnější české výpravy přesto, že mnozí tradiční účastníci se dlouhé cesty zalekli – mistrovství světa 2009 se konalo poprvé na asijské půdě – v Pekingu.

Neprožili jsme tam jen chvíle radostné, byť všichni účastníci naší výpravy budou asi vzpomínat nejčastěji hlavně na vyhlášení výsledků a unikátní zážitky turistické.

Z postavení viceprezidenta Intersteno jsem podporoval členy jury s cílem, aby výsledkové listiny obsahovaly jen poctivě dosažené sportovní výkony. Heroický boj sváděla celá sedmičlenná jury, nejvíce díků za nekompromisní vyřazení údajů nesportovních patří naší Heleně Matouškové, nositelce nejen vysoké prestiže z titulu jejích devíti titulů mistryně světa, špičkové odbornici v metodice výuky a tréninku, ale i známé tvrdohlavým prosazováním sportovní férovosti i tam, kde se za ně nesklízí potlesk.

Startujeme dvouletou přípravu na šampionát příští. Navrhuji, aby usnesení naší schůze podpořilo v zájmu sportovních i diplomatických úspěchů České republiky koncepci zaměření třemi směry:

-          podporou státní zkoušky ze zpracování textů, která se od roku 2003 stala nejen moderní prověrkou práce s textem, ale bez níž by Interinfo nemělo potřebné ekonomické prostředky; mnohé školy o její existenci ani nevědí;

-          talentové zkoušky pro žáky základních škol, které jsou vhodným doplňkem náborových aktivit škol středních a osvědčenou cestou pro vyhledávání talentů;

-          rozšiřováním obsahu setkání studentů s partnerskými zahraničními školami i o soutěžní prvky z oblasti záznamu a zpracování textů.

V Číně poté, co se dlouholetý zástupce ČR Jaroslav Poláček této čestné role z rodinných důvodů vzdal, se mi velkou oporou stal jeho nástupce, ředitel hostitelské školy dnešní akce, Miloš Procházka. Na zasedáních Centrální rady Intersteno jsme si uvědomovali, jak nebezpečné je koncentrovat v jedné zemi aktivity na jednoho člověka: před chvílí jsme uctili památku Franze Sagera, který ještě v Praze 2007 zastupoval Rakousko poté, co jeho předchůdkyně – také letošní host ZAV-Hodonín – paní Marlis Kulb, spolkové aktivity v Rakousku i Intersteno opustila. Totéž jsme zaznamenali ve Švédsku. Přes vysoký věk aktivní Inger Dagsberg nástupce nenašla. Ve výsledkových listinách letošního mistrovství jméno rakouského nebo švédského účastníka nenajdeme. Podobně jako jména účastníků ze zemí, které byly v době mých sportovních aktivit velmi respektovány, například bývalé Jugoslávie a Bulharska či některých zemí Evropě vzdálenějších.

Před málo lety se díky spolupráci českých škol s partnerskými na Slovensku podařilo založit Interinfo Slovenska. I zde v Hodoníně se jako hosté vystřídali zástupci tří nositelů tamějších soutěžních aktivit: ŠIOV, nositel kompetencí pro pořádání soutěží, Univerzita Bratislava, k níž přešla poslední pracovnice po zrušení Slovenského těsnopisného ústavu, ale zejména naši partneři z Interinfo Slovenska. Ani letos zde nechybí účastníci z kolébky partnerského slovenského sdružení, Spojené zemědělské školy a obchodní akademie Zvolen.

Ze Slovenska nakonec letos v Pekingu startovali dva soutěžící, byť se – také zde přítomný Jaroslav Zigo – do výsledkových listin probojoval jen jako jediný.

Česká republika se díky našemu sdružení stala jedním z nejvýznamnějších pilířů Intersteno. Nejen v důsledku našich sportovních úspěchů, ale i díky kontaktům škol do zahraničí a s tím spojené podpoře soutěžních aktivit v záznamu a zpracování textů. Z díků všem školám, které takto pomáhají získávat další země, dovolte adresovat ten nejaktuálnější do OA Břeclav za její partnerství se Srbskem.

Na mapě Intersteno je jako skutečně aktivní zaznamenáno jen několik desítek zemí, smutné je, že záře mnohých pohasla. Ty aktivní se o skomírající musejí postarat, jinak se plocha hřbitova světové organizace bude rozšiřovat.

Česko má stovky učitelů schopných vychovat závodníky a opírat se přitom o motivaci úspěchu. Nositeli prevence proti rozšiřování onoho hřbitova jsou zejména ti z nich, kteří vedle trenérských a pedagogických schopností umějí být féroví i nezištní, zisk hmotný dokáží bez pocitu nemoderna nahrazovat radostí z úspěchu svých svěřenců, potřebu pohybovat se v prostředí provoněném parfémy z kategorie nejdražších a nejprestižnějších jim nahrazuje  schopnost vychutnat si atmosféru upřímného přátelství. I když v ní – chemicky vzato a v rámci čínských zážitků – může převažovat smog.

Česko má ovšem v historii pro nás podnětné nejen postavu Komenského, ale také Svatopluka. Dbejme prosím odkazu obou, abychom po Paříži 2011 nemuseli ani vzdychat nad přerušením šňůry sportovních vítězství, ale hlavně ani příliš pozdě zjišťovat, že k náhlému neúspěchu vedlo prosazování zájmů sobeckých, byť se umějí obléknout do hávu hodně blýskavého a navoněného parfémy z nejdražších.

Věřím, že se nám to povede, že se na ruzyňském letišti budeme v červenci 2011 loučit po návratu z Paříže stejně radostně jako v srpnu 2009 po návratu z Pekingu.

 

Zpráva předsedy byla schválena 23 hlasy, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

3. O hospodaření sdružení za rok 2009 informovala přítomné
      Helena Matoušková

 

Rok 2009, jak všichni víte, byl ve znamení mistrovství světa v čínském Pekingu. Peněžní toky související s touto akcí, jíž se zúčastnilo téměř 90 účastníků, byly značné. Největší položkou byly letenky (více než 1,5 miliónu korun), dále pak platby za ubytování a doprovodný kulturní program (dohromady 760 tisíc Kč), kongresové a startovní poplatky (celkem 370 tisíc Kč).

 

INTERINFO uvolnilo ze svých ušetřených prostředků 513 900 Kč na podporu výpravy, navíc ještě vypsalo prémie za medailová umístění, ty budou zúčtovány do konce kalendářního roku. Celkovou částkou 100 000 Kč přispělo žákům a pedagogům ZŠ a SŠ Ministerstvo školství, ostatním tuto částku kompenzovalo v rámci schváleného systému dotací Interinfo). Některé náklady byly hrazeny z různých dotací či projektů škol a měst, z prostředků obcí, měst a škol, z nichž účastníci pocházeli a z vlastních prostředků účastníků. Veškeré vyúčtování ale probíhalo přes účet Interinfo ČR, na němž se vždy příslušné platby shromáždily a najednou byly převedeny organizačnímu výboru nebo cestovní agentuře, která nám zajišťovala ubytování a doprovodný kulturní program. Převod peněz do zahraničí jsme prováděli prostřednictvím firmy CHEQUEPOINT, která má nejnižší sazby za mezistátní převody peněz.

 

V současné době ještě stále není vyúčtování zcela uzavřeno, některé školy například potřebují přeúčtovat faktury na jiné subjekty právě z důvodu vyúčtování dotací. Snažíme se všem požadavkům vyjít vstříc, aby mohly být efektivně využity veškeré prostředky, takže nyní některé peníze vracíme účastníkům, aby paralelně byly převáděny zpět z dotací či projektů. Celkově ale zálohy téměř přesně pokrývaly platby, pokud dochází k doplatkům nebo vratkám peněz, jde o stokorunové částky například v souvislosti s navíc objednávaným pojištěním storna letu apod. Jednotlivé položky se oproti plánu lišily takto: o téměř 2 tisíce Kč byla na osobu dražší letenka, levněji jsme ale díky službám slečny Eriky Gao pořídili ubytování a doprovodný kulturní program. Také vízum a poplatky byly oproti očekávání (a u poplatků díky výhodnějšímu kurzu) o něco levnější. Plusy a minusy se tedy v podstatě vzájemně vykompenzovaly.

 

Rok 2009 je tedy pro Interinfo plánovaně ztrátový. V minulých třech letech jsme vykázali zisk, který jsme právě letošní cestou do Pekingu - účetně řečeno - "rozpustili", což jsme podle zákona povinni.

V roce 2010 neočekáváme žádné zvláštní výdaje kromě podpory na tradiční pohárové soutěže a předpokládanou účast na některých avizovaných zahraničních soutěžích a cestovné na oficiální zasedání INTERSTENO. Na straně příjmů by měly - stejně jako letos - i nadále dominovat příjmy ze státní zkoušky ze zpracování textů a členských příspěvků. Předpokládáme, že do roku 2010 budeme po dokončení vyúčtování Pekingu 2009 vstupovat s kapitálem, který nám umožní vše výše uvedené financovat a vytvořit rezervu na MS Paříž 2011.

 

 

Zpráva o hospodaření byla schválena 23 hlasy, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

4. Petr Sekanina - zpráva předsedy revizní komise za rok 2009 

 

Předběžná zpráva předsedy revizní komise – Hodonín 20. listopadu 2009.

 

Vážené dámy a pánové,

 

pomalu končící rok 2009 se pro naše občanské sdružení nesl především ve znamení srpnového Mistrovství světa v čínském Pekingu.

 

Kromě tohoto šampionátu rok 2009 přinesl především pravidelné soutěže pořádané pro žáky základních a středních škol, mistrovství ČR OPEN, které se bude konat za 3 týdny poprvé mimo Prahu v Městě Albrechticích a samozřejmě také Státní zkoušky ze zpracování textu, které představují hlavní zdroj příjmů našeho občanského sdružení.

 

 

V souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření neziskových organizací bylo nutné v letošním roce použít zisk Interinfa z předchozích let. Z uspořených prostředků přispělo Interinfo částkou více než půl milionu korun (513.900 Kč) na podporu české výpravy do Pekingu a navíc ještě do konce roku vyplatí odměny za medailová umístění.

 

V souvislosti s MS probíhaly přes účet Interinfa veškeré platby od účastníků a následně hromadné transfery finančních prostředků za společně placené výdaje. Především se jednalo o letenky (více než 1,5 milionu korun), ubytování a doprovodný program (760 tisíc korun) a kongresové-startovní poplatky (370 tisíc Kč).

 

Vzhledem k velkému rozsahu této agendy a ještě stále probíhajícímu účtování, není bohužel v tuto chvíli zatím možné přesně uzavřít skončený šampionát a tím pádem ani celý rok 2009.

 

Přesné výsledky hospodaření za rok 2009 budeme znát počátkem příštího roku a při nejbližší příležitosti Vás s nimi rád seznámím.

 

 

Děkuji za Vaši pozornost a přeji Vám příjemný zbytek Vašeho pobytu na jižní Moravě.

 

Členská schůze vzala na vědomí zprávu předsedy revizní komise.

 

5. Peking 2009

Miloš procházka zhodnotil MS v Pekingu, hovořil o velké publicitě a úspěšné reprezentaci  českého týmu.

 

6. Zav Junior 2010

Ve spojení s blížícím se  10. výročím ZAV Junior, připomenul Jaroslav Zaviačič význam kategorie žáků v soutěžích zpracování textů. Poté L Bělíková z OA V. Meziříčí přečetla zdravici organizátorky této soutěže E. Vejmolové, vyučující na ZŠ Dělnická v Karviné.

 

Vážení kolegové,

 

Přípravy pomalu probíhají. Slavnostní zahájení bude dne 13. května 2010 v podvečerních hodinách ve Společenském domě lázní Darkov, Součástí večera bude slavnostní večeře a „zábavný program“.

 

Věříme, že se zahájení zúčastní také významné osobnosti nejen města Karviné. Kolegyně již kontaktovaly potencionální účastníky z Polska a Rakouska. Rádi bychom také oslovili další školy nejen z České republiky, ale také republiky Slovenské.

 

V loňském roce jsme rozšířili soutěžní disciplíny o půlhodinový opis s penalizací 100, rádi bychom tuto disciplínu ponechali i v tomto roce, a to zejména z důvodu MS v Paříži. Za úvahu také stojí, zda-li nepřidat další disciplínu (korekturu, diktát), ale zde se spíš jedná o problém s časem a vyhodnocování výsledků (soutěže probíhají celý čtvrtek a pátek dopoledne a dle mého názoru je to tak akorát, při zvýšení počtu disciplín bychom museli zvážit i variantu delšího soutěžního klání) – nicméně pro žáky by to byla cenná zkušenost. Je pravdou, že potencionální soutěžící na MS mohou své dovednosti porovnat na MR (např. letos v Albrechticích).

 

Krásný a pohodový den přeje

 

Eva Vejmolová

 

7. Význam talentových soutěží

 

Předseda Asociace obchodních akademií Radek Kučera připomenul význam Dne otevřených dveří na SŠ ve spojení s prezentací klávesnicové gramotnosti, využití ovládání klávesnice nejen na středních školách a dále potom na vysoké škole a v životě vůbec. R. Kučera vybídl vyučující k výraznější podpoře mladých talentů, který bude mj. prezentovat na blížících se poradách ředitelů obchodních akademií.

 

8. Různé

 

-          L. Bělíková z OA Valašské Meziříčí zmínila nutnost podpory psaní na klávesnici a následně SZ ze zpracování textů především na gymnáziích, a to nejen z důvodu získávání nových talentů (o jejichž kvalitách se stále více přesvědčujeme na soutěžích), ale i pozdějšího užití ovládání klávesnice na vysokých školách

-          J. Zaviačič přiblížil historii státní zkoušky ze zpracování textů a podtrhl její význam (překonala dosavadní „korespondenční“, která má ještě své místo v ČR a SR); délka trvání 30 minut, objektivní zhodnocení (výsledek zajistí počítačový program) státní zkouška, vznikala po konzultacích se zástupci velkých podniků, Hospodářské komory ČR, personalistů; na zkoušce participují pořádající škola, NÚOV (1/2 zadání a příprava vysvědčení) a Interinfo ČR (1/2 zadání)

o        rok 2000 – získání certifikátu ze zpracování textů

o        rok 2004 – zkouška byla povýšena na státní zkoušku ze zpracování textů

o        existuje v češtině a slovenštině (pracuje se na německé verzi) a jakmile bude ve 4 jazycích je možné tuto státní zkoušku navrhnout až do statutu doplňkové zkoušky pro certifikát evropské unie

Zkouška podporuje ČR v reprezentaci školství ekonomicky, ale její význam tkví především v tom, že se stala filtrem pro výběr zaměstnanců pro administrativní práce.


Nový Jičín 21. listopadu 2009

 

Zpracoval: Dalibor Tomek

                   tajemník Interinfo

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode