Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis výroční členské schůze INTERINFO ČR (Hodonín 7. listopadu 2008)

Přítomni:

·         členové: 39 členů Interinfo (31 fyzických osob, 8 právnických osob)

 

       - z toho za výbor: Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková, JaroslavPoláček, Petr Juras,              

         Miloš Procházka, Robert Sigmund, Dalibor Tomek

 

(Počtem členů výboru a řadových členů je tato výroční členská schůze usnášeníschopná.)

 

Omluveni:

·         za výbor:

 

Neomluveni:

 

 

 

1. Zahájení členské schůze

 

Členskou schůzi zahájil Jaroslav Poláček, místopředseda Interinfo ČR, který pozdravil všechny přítomné a informoval je o programu členské schůze. Poté místopředseda navrhl členy:

- volební komise:

  Anděla Sedláčková (OA a SzeŠ Bruntál), Věra Machková (OA Pelhřimov)

  Složení komise bylo schváleno všemi hlasy. Dva členové se zdrželi hlasování.

- mandátové komise: Věra Machková (OA Pelhřimov), Anděla Sedláčková (OA a SzeŠ Bruntál), 

  Renáta Drábová (NÚOV) 

  Složení komise bylo schváleno všemi hlasy. Tři členové se zdrželi hlasování.

 

2.  Zprávu o činnosti Interinfo za období listopad 2007 – listopad 2008 přednesl její předseda pan Jaroslav Zaviačič

 

 

Vážení přátelé, dovolte uvést několik kulatých výročí.

 

V červnu před 50 lety jsem v této škole maturoval, o dva měsíce dříve se v Praze stal mistrem československých škol a přesně před padesáti lety po dopravní nehodě ze zdejší nemocnice odnášel první krabici od bot plnou lístečků formátu A7 – kartotéky jako podkladu pro systém krácení na psacím stroji, semínka dnešního zavpisu.

 

Před 40 lety jsem jako vedoucí písárny, dálnopisu a stenografie největší československé redakce organizoval první distanční soutěž v ovládání klávesnice, tehdy pomocí dálnopisu, nosičem byla děrná páska – předchůdce našich internetových soutěží.

 

Okupace 1968 pro mne znamenala vyhazov a mnohaměsíční pobyt v zahraničí, znemožnila i vznik sdružení škol, vyučujících a závodníků v psaní na stroji. Zůstalo u přípravného výboru.

 

Je to deset let, co se tento sen po 30leté pauze podařilo naplnit. Desítka ředitelů obchodních akademií spolu s několika desítkami vyučujících ustavila v aule této školy sdružení Interinfo ČR.

 

Po pár letech se díky rostoucímu počtu členských škol a hlavně moderní koncepci státní zkoušky ze zpracování textů ekonomicky postavilo na nohy, zbudovalo strukturu soutěží a tréninků tak, že si trouflo na úkol nejnáročnější: jenom Němci, Italové, Rakušané a Češi v tomto tisíciletí mají za sebou organizaci mistrovství světa. A jenom Češi absolutní prvenství.

 

Světový šampionát Řím 2003 naší republice přinesl vítězství ověnčené světovým rekordem, ke kterému se po odchodu do soutěžního důchodu jeho držitelky Heleny Matouškové i jejího nástupce Václava Mikuly těžko kdo v dohledné době jen přiblíží.  Co do počtu medailí jsme ve Vídni byli ještě úspěšnější, vrcholem byla Praha 2007, kde jsme získali 54 z 89 medailí.

 

Je morální povinností odpovědných starců jako nositelů zkušenosti a intuice, aby pomáhali mladším hledat cestu labyrintem, ve kterém hrozí aspoň chvilkové oslepnutí odleskem zlatého telátka, potřeba odreagovat mindrák, touha po nezasloužené prestiži.

 

Je povinností zakladatelů ušlechtilých sdružení, aby nedopustili jejich odklon od nezištných idejí a pokoušeli se formulovat priority směřování činnosti.

 

Dovolte mi proto u příležitosti tohoto výročí vyslovit výzvu, abychom zpozorněli, kdykoli začnou nalézat publicitu názory o škodlivosti soutěžení či jim podobné stále méně skrývané snahy o přímé či nepřímé nahlodávání podstaty našeho sdružení. Abychom se neopájeli radostí ze sportovních, byť plně zasloužených úspěchů, ale vnímali i jejich průvodní závist. Na scéně domácí i mezinárodní.

Nezapomínejme, že Interinfo bylo založeno především proto, aby pomohlo zvyšovat kvalifikaci lepším zvládáním práce s textem, aby zvýšilo kvalitu života i účastí na soutěžích. Učme mladé lidi radovat se z vítězství i férově zvládat prohry, učme je, že jediným smyslem soutěžení není vítězství.

 

Hlavních aktivit za posledních 12 měsíců bylo nemálo: MR-Open Praha, 3. ročníky Bruntál, obnovené mistrovství Slovenska ve Zvoleni, přijetí pražských reprezentantů na magistrátu Prahy, soutěže v Tychy, ve Vídni, MR žáků ZŠ Karviná, pomoc při mistrovství škol Nový Bydžov, soutěž 1. ročníků v Jihlavě a Ostravě, soutěž v Budapešti, zasedání Intersteno v Tychach, soutěž 2. ročníků Nový Jičín, trénink žáků Rožnov.

Všechny tyto akce by bez přediva osobních přátelství zůstávaly samoúčelným mechanismem, strojem na medaile a diplomy.

Připravujme se kvalitně na světový šampionát Peking 2009, ale současně preferujme aktivity, které nám udrží na mezinárodním poli nejen respekt, ale i oblíbenost. Tak jak se s námi kdysi rozdělili neporazitelní závodníci z Německa o tajemství úspěchu v soutěži korektura textu, nabídněme například tureckým přátelům radu, jak zkvalitnit trénink a vytvořit systém kráceného záznamu textu ve smyslu filozofie zavpisu.

 

Za největší hodnoty, které přineslo deset let existence Interinfo, považuji navázání stovek přátelských kontaktů, které pomáhají profesně a sportovně, ale současně zabraňují ztrátě zraku při konfrontaci s lacinými pozlátky dnešního světa.

 

Prosím, abyste i v dalších letech novému výboru Interinfo pomáhali nejen při organizování soutěží, zkoušek a dalších aktivit, děkuji, když při těchto akcích pomůžete vytvořit atmosféru, bez níž by Interinfo ztratilo ideály, formulované marně před 40 lety, s úspěchem právě před lety deseti!

 

 

Zpráva o činnost byla schválena všemi hlasy.

 

 

3. O hospodaření sdružení informovala přítomné Helena Matoušková

 

Pane předsedo, členové výboru, vážení přítomní,

 

od roku 2007 vede sdružení podvojné účetnictví, které zpracovává profesionální pražská firma INEXFIN, která vyhotovila veškeré výkazy i daňové přiznání na základě dodaných dokladů.

 

Interinfo ČR uzavřelo rok 2008 s účetním ziskem 356 387,-- korun, z čehož byla odvedena místně příslušnému finančnímu úřadu daň ve výši 13 440,-- tisíc korun. Zisk byl vygenerován především díky velmi dobře zvládnutému průběhu světového šampionátu INTERSTENO 2008. Jako nezisková organizace jsme povinni zisk během dalších tří let rozpustit do naší činnosti, což vzhledem ke konání mistrovství světa příští rok v Pekingu nebude žádný problém.

 

Letošní účetnictví je proti loňskému opět v našich standardních rozměrech, to znamená především agenda státních zkoušek a podpora konaných soutěží a soustředění. Na běžném účtu sdružení je k dnešnímu dni Kč 762 330,--, v pokladně Kč 12 000,--. K dominantním nákladům patří podpora soutěží a soustředění a nájemné. Agendu státních zkoušek nadále úspěšně vede paní Jagošová, státní zkoušky jsou nejdůležitějším zdrojem našich příjmů.

 

Plánované výdaje na rok 2009 budou ve znamení mistrovství světa INTERSTENO.

 

Předběžně máme přislíbenu pomoc od MŠMT, u Domu dětí a mládeže je oficiálně zažádáno o podporu, která by měla podle předběžných jednání činit 180–200 tisíc Kč na celou výpravu. Přislíbeny máme také cenově velmi výhodné letenky pro celou výpravu, pokud se podaří vše zrealizovat podle plánu, měli bychom letět za 10 tisíc korun na osobu. Pokud by tato podpora nevyšla, pak by se cena letenky pohybovala kolem 20–25 tisíc korun na osobu. Ostatní náklady nejsou vysoké, poplatky činí 175 eur na osobu, ubytování zhruba od 15 eur na osobu a noc (předpokládáme 11–12 nocí). K dalším doplňkovým nákladům patří vízum za 70 dolarů a očkování, které vyjde přibližně kolem 2 tisíc korun na osobu.

 

Jako výprava musíme zajistit nejen dozor nad nezletilými, ale také pomocníky na organizaci soutěží. Šampionát je letos poznamenán nezkušeností organizátorů, proto musí každá národní skupina dodat osoby, které budou pomáhat s vedením a vyhodnocováním soutěží. Na základě zkušeností a předpokládané struktury družstva doporučujeme podpořit Bc. Roberta Sigmunda z Valašského Meziříčí a Rudolfa Stáru z Chotěboře. Členem výpravy bude také lékař, což je vzhledem k exotičnosti destinace důležité.

 

Předpokládáme, že podpora ze strany Interinfo může činit 400–450 tisíc korun, rozdělených podle přesných nominačních kritérií, na kterých se aktuálně pracuje. Mezi ta nejvýznamnější patří medailová umístění na minulých šampionátech, výkonnost na MR OPEN 2008, které se koná začátkem prosince, aktuální Pekingský seznam, atd. Věřím, že za rok touto dobou si budeme moci říci, že jsme mistrovství zvládli nejen finančně.

 

 

Zpráva o hospodaření byla schválena všemi hlasy, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

4. Zpráva předsedy revizní komise za rok 2007 

 

Vážené dámy a pánové,

 

než se pustím do hodnocení roku 2008, který pomalu končí, musím se ještě alespoň na chvíli vrátit

k tomu loňskému, kdy se v Praze konalo Mistrovství světa ve zpracování informací, a jehož účetnictví

mělo mnohonásobně větší rozsah než tomu je v jiných letech. Poslední účetní doklady týkající se této

akce se v pražské centrále Interinfo scházely ještě mnoho měsíců po skončení šampionátu a některé

dorazily dokonce až letos.

 

Naštěstí se však Ing. Heleně Matouškové a účetní firmě, která s loňským účetnictvím pomáhala,

podařilo vše dát dohromady a účetnictví za rok 2007 včas dokončit a podat daňové přiznání.

Nahlédneme-li do tohoto přiznání a účetních výkazů, zjistíme, že hospodaření Interinfa skončilo

plusovým hospodářským výsledkem ve výši 356.387,-- Kč, ze kterého byla v souladu s právními

předpisy zaplacena daň z příjmu PO 13.440,-- Kč.

 

Tímto považuji loňský, zcela výjimečný, rok za uzavřený a nyní se pojďme společně v krátkosti

podívat na rok 2008.

 

Nejvýraznějšími položkami v letošním účetnictví jsou příjmy a výdaje v souvislosti se Státními

zkouškami ve zpracování textů, které Interinfo pořádá. Státních zkoušek se letos zúčastnilo 719

studentů (z toho 679 bylo úspěšných), od kterých bylo vybráno přibližně 430 tisíc Kč. Po odečtení

odměn zkušebních komisařů a koordinátorky, Hanky Jagošové, byla jedna třetina zbývající částky (cca120 tisíc Kč) poslána zpět školám, které připravily své studenty, jedna třetina Státnímu těsnopisnému ústavu, který zkoušku zaštiťuje a třetina zůstala v pokladně Interinfa.

 

Kromě státních zkoušek byly hlavní výdaje v souvislosti se soutěžemi žáků středních a základních

škol v Bruntále, Ostravě, Jihlavě, Karviné, mezinárodními soutěžemi v Budapešti a Vídni

a soustředěním žáků základních škol v Rožnově pod Radhoštěm, dále poté nájem za prostory na

Benkově 1700 v Praze 4, kde Interinfo sídlí.

 

Vzhledem k tomu, že máme před sebou ještě téměř dva měsíce roku 2008 a dvě významné, nejen

soutěžní události (dnešní a zítřejší ZAV Hodonín a prosincové Mistrovství České republiky OPEN),

jsou mé dnešní informace ještě poněkud neúplné, ale pro vytvoření dobrého obrázku snad stačí.

Přesné výsledky hospodaření Vám budou k dispozici k nahlédnutí začátkem příštího roku a při

nejbližší příležitosti se k nim můžeme společně vrátit.

 

Děkuji Vám za pozornost, dámy a pánové, přeji Vám všem příjemný večer, hezký zbytek Vašeho

pobytu v Hodoníně a všem Vašim studentům v zítřejších soutěžích mnoho štěstí a skvělých výkonů.

 

V Hodoníně 7. listopadu 2008

 

 

5. Volby výboru a revizní komise

 

Součástí letošní výroční schůze byly rovněž volby výboru Interinfo ČR a revizní komise. Před samotnými volbami  požádal o slovo předseda Interinfo, pan Jaroslav Zaviačič.

 

Předseda přiblížil přítomným jmenovitě složení výboru a revizní komise a stručně referoval o náplni jejich práce. Dále seznámil členy sdružení o přípravách na Peking 2009 nejen s cílem sportovního úspěchu, ale také upevnění spolupráce se zahraničím. Závěr věnoval předseda rozšiřování členské základny a zmezinárodnění státních zkoušek.

 

 

Po slovech předsedy Anděla Sedláčková rozdala volební lístky s listinami kandidátů. Voleb se zúčastnilo celkem 39 členů. Volby byly usnášeníschopné.

 

Věra Machková seznámila přítomné s výsledky voleb výboru a revizní komise.

Členská schůze konaná 7. listopadu 2008 volila takto:

 

Předseda:                                                       

Jaroslav Zaviačič                                              

 

Členové výboru:

Jaroslav Poláček

Helena Matoušková

Dalibor Tomek

Miloš Procházka

Robert Sigmund

Eva Vejmolová

 

Členové revizní komise:

Petr Sekanina

Anděla Sedláčková

Ludmila Bulová

 

Odevzdáno bylo 39 hlasovacích lístků. Dva hlasovací lístky byly neplatné.

 

6. Volební období

 

Členská schůze schválila návrh výboru na změnu volebního období. Délka volebního období se upraví ze dvou na tři roky. Pro návrh hlasovalo 23 členů, proti byli 4 členové, hlasování se zdrželi 3 členové občanského sdružení.

 

 

Nový Jičín 7. listopadu 2008

 

Zpracoval: Dalibor Tomek

                   tajemník Interinfo

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode