Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z výroční členské schůze INTERINFO ČR (Hodonín 10. prosince 2010)

Přítomni:

·         členové: 39 členů Interinfo (30 fyzických osob, 9 právnických osob)

 

       - z toho za výbor: Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková,              

         Miloš Procházka, Dalibor Tomek

 

(Počtem členů výboru a řadových členů je tato výroční členská schůze usnášeníschopná.)

 

Omluveni:

·         za výbor: Jaroslav Poláček, Miloš Procházka, Eva Vejmolová

 

Neomluveni:

 

 

 

1. Zahájení členské schůze

 

Členskou schůzi zahájil Jaroslav Zaviačič, předseda Interinfo ČR, který pozdravil všechny přítomné a vedením pověřil tajemníka Dalibora Tomka s tím, že zápis provede Helena Matoušková.

O programu členské schůze informoval Dalibor Tomek a ve smyslu předcházející výborové schůze navrhl členy volební a mandátové komise:

Ing. Jiří Žídek, zástupce ředitele OA Hodonín – předseda komise
Hlasováni:

-  pro hlasovalo:33

-  proti hlasovalo: 0

-  zdrželo se: 6

 

 

Mgr. Věra Machková (učitelka, OA Pelhřimov) – členka komise

Hlasováni:

-  pro hlasovalo: 38

-  proti hlasovalo: 0

-  zdrželo se: 1

 
 Mgr. Miroslav Vítů (ředitel, OA Jihlava) – člen komise

 Hlasováni:

 -  pro hlasovalo: 36

 -  proti hlasovalo: 0

 -  zdrželo se: 3

 

2.  Zprávu o činnosti Interinfo za rok 2010 přednesl její předseda pan Jaroslav Zaviačič

 

Vážení přátelé,

 

naše nejviditelnější soutěžní aktivitou jsou světové šampionáty, které se v tomto tisíciletí konaly vždy v lichém roce. Letošní sudý byl klidnějším. Přesto by nám drtivá většina členských zemí světové organizace Intersteno mohla takovouto verzi „klidu“ závidět.

 

A to přesto, že naše partnerská organizace Český těsnopisný spolek se s žádnou iniciativou a soutěžními aktivitami neprojevila, na dva poslední světové šampionáty (Praha a Peking), ani na poslední mistrovství ČR se žádný z grafických stenografů nepřihlásil, byť jejich úroveň patří k nejlepším na světě.

 

Pod hlavičkou Interinfo ČR byly přesto podepsány stovky diplomů ze soutěží v záznamu a zpracování textu různých věkových kategoriích, v jedné z nich – mistrovství českých středních škol byl tradičním hlavním organizátorem NÚOV/STÚ, v dalších naše sdružení, vše za podpory podpory Internetové školy ZAV a hlavně její vedoucí, Heleny Matouškové.

 

Soutěžící nad 20 let prožili před pár dny mistrovství ČR „OPEN“. Poprvé se do této věkové kategorie zařadil i fenomenální reprezentant ČR, Miloš Černilovský a byť startoval jen ve třech soutěžích (opis textu, diktát C-B-A a cizjazyčné diktáty), v boji o hlavní trofej za kombinaci  se zařadil hned za zkušeného mnohaletého reprezentanta Petra Haise. Bohužel Miloš již avizoval, že se mistrovství světa v Paříži s největší pravděpodobností nezúčastní, plánuje pobyt mimo Evropu. Protože mnozí naši nejslavnější odchovanci a úspěšní reprezentanti, Helena Matoušková, Václav Mikula, Lucie Ševcovicová, Petra Kinclová, ale ani Libor Hais také do Paříže cestu neplánují, stává se Petr Hais hlavním českým želízkem v ohni v kategorii praktiků, kde mu budou sekundovat nedávní junioři ročníků narození 1992 a 1993, kteří v Pekingu startovali ještě mezi juniory.

 

U mladších – kategorie juniorů a žáků – se letos konalo několik přípravných akcí. V pořadí od nejstarších to bylo středoškolské mistrovství ČR (duben, Pelhřimov) a sada pohárových soutěží ZAV: Hodonín právě probíhá, Bruntál pro III. ročníky středních škol se letos konal dvakrát (leden a listopad), Šenov u Nového Jičína (pro II. ročníky v říjnu), Jihlava a Ostrava – (pro I. ročníky středních škol v červnu), Karviná (pro kategorii žáků v květnu).

 

Dále se konalo mnoho talentových soutěží pro žáky základních škol, organizovaných často v rámci "Dnů otevřených dveří" škol středních.

 

V zahraničí se čeští soutěžící zúčastnili letos dvou soutěží, vždy vítězně:

Jugendtreffen Vídeň v březnu a mezinárodní soutěž v Neukirchenu v červnu.

 

Jako hosté s technickou podporou bylo Interinfo ČR zastoupeno na třech mistrovstvích evropských zemí: v březnu na mistrovství Slovenska v Senici, v květnu na mistrovství Německa v barovském Marktredwitz a v listopadu na mistrovství Polska v Tychy.

 

Jednání vedení Intersteno – board – se konalo v lednu v Haagu a v říjnu Budapešti.

 

Interinfo ČR před pár lety iniciovalo založení podobných organizací na Slovensku a v Polsku. Nyní je na dobré cestě začlenění do soutěží v záznamu a zpracování textů díky naší iniciativě i Srbsko.

 

Z vnitrostátních novinek stojí za pozornost dohoda o spolupráci mezi Interinfo ČR a Českou unií neslyšících.

 

Z formální činnosti sdružení bych rád uvedl, že tato členská schůze probíhá již na základě ministerstvem vnitra zaregistrovaných nových stanov, výbor se sice schází jen 4x do roka a to často jen v počtu těsné většiny, ale cestou internetu je vše s činností sdružení spojené permanentně diskutováno a rozhodováno s předstihem.

 

Děkuji všem členům, kteří přispívají k dobrému jménu našeho sdružení ať už jako aktivní soutěžící, pedagogové, či z pozice vedení škol, všem obětavým organizátorům soutěží, které jsou v pozadí opakovaných úspěchů České republiky na světových šampionátech.

 

Zpráva o činnost byla schválena všemi hlasy.

 

 

3. O hospodaření sdružení informovala přítomné Helena Matoušková

 

Vážené dámy a pánové, milí členové,

 

pro Interinfo ČR byl z hlediska účetního rok 2010 rokem poklidným.

Nejdůležitějšími položkami příjmů zůstávají i nadále příjmy ze státních zkoušek ze zpracování textů a členských příspěvků.

 

Značnou výdajovou položkou je podpora škol na pohárových soutěžích, podpořeny byly ZAV Bruntál 2010 (v letošním kalendářním roce konaný dvakrát), ZAV Jihlava/Ostrava a Šenovský Datel.

Opakovanou výdajovou položkou bylo nájemné za pražské nebytové prostory, které je hrazeno měsíčně trvalým příkazem k úhradě.

 

Velkou akcí bylo Mistrovství ČR OPEN konané poslední listopadový týden 2010 v OA a HŠ Havlíčkův Brod, všechny peněžní toky týkající se této akce procházely účetnictvím Interinfo, akce byla kalkulována s vyrovnanými výdaji a příjmy, členové Interinfa měli na startovné slevu. Poháry a medaile byly zakoupeny u firmy BPT, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Na běžném účtu sdružení je v této chvíli 492 834,--, v příštím týdnu budou školám rozeslány faktury na pravidelný ročník členský příspěvek.

 

Z těchto prostředků uvažujeme uvolnit na podporu MS v Paříži 200–250 tisíc korun, které se koná v červenci příštího roku v Paříži. Většina finančních toků spojená s touto akcí bude opět probíhat přes Interinfo ČR.

 

Děkuji za pozornost.

 

Zpráva o hospodaření byla schválena 38 hlasy, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

4. Zprávu předsedy revizní komise za rok 2010 přednesl její předseda pan Petr Sekanina

 

Vážené dámy a pánové,

 

přeji Vám pěkný předvánoční páteční večer a jsem rád, že se opět po roce scházíme zde, v Hodoníně.

 

Jak tomu již obvykle bývá, sudé roky mezi světovými šampionáty bývají poměrně poklidné, alespoň co se hospodaření a účetnictví našeho občanského sdružení týče.

 

 

Nejvýraznější příjmovou položkou pro Interinfo ČR byl podíl na poplatcích za Státní zkoušky ze zpracování textu, kterou během loňského období skládalo přibližně tisíc účastníků. Dalšími příjmovými položkami byly členské příspěvky škol, studentů a fyzických osob v Interinfu.

 

Na výdajové stránce byly především podpora pravidelně konaných soutěží a nájemné nebytových prostor, ve kterých sídlí Interinfo.

 

 

V současné době je na běžném účtu Interinfo téměř půl milionu korun. Podstatná část z těchto prostředků bude v příštím roce použita k podpoře financování mistrovství světa a kongresu Intersteno v Paříži, se kterým bude opět i po stránce finanční spojeno obrovské množství práce.

 

Přesné výsledky hospodaření Vám budou k dispozici k nahlédnutí začátkem příštího roku a při nejbližší příležitosti se k nim můžeme společně vrátit.

 

 

 

Děkuji Vám za pozornost, přeji Vám hezký pobyt na jižní Moravě a příjemné prožití vánočních svátků a těším se s mnohými z Vás na viděnou za půl roku v Paříži.

 

 

V Hodoníně 10. prosince 2010

 

Členská schůze vzala zprávu předsedy revizní komise na vědomí.





5. Volby výboru a revizní komise

 

Součástí letošní výroční schůze byly rovněž volby výboru Interinfo ČR a revizní komise. Letos poprvé na období tří let. Před samotnými volbami  požádal o slovo předseda Interinfo, pan Jaroslav Zaviačič.

 

Předseda přiblížil přítomným jmenovitě dosavadní složení výboru a revizní komise a stručně referoval o náplni jejich práce.

 

Po slovech předsedy členové volební komise rozdali volební lístky s listinami kandidátů. Voleb se zúčastnilo celkem 39 členů. Volby byly usnášeníschopné.

 

Předseda volební komise, Ing. Jiří Žídek seznámil v průběhu večera s výsledky voleb výboru a revizní komise.

 

Členská schůze konaná 10. prosince 2010 volila takto (v závorce počet hlasů):

 

Předseda:                                                       

Jaroslav Zaviačič (31)

                    

Členové výboru:

Helena Matoušková (26)

Dalibor Tomek (26)

Robert Sigmund (25)

Miloš Procházka (24)

Jaroslav Poláček (24)

Eva Vejmolová (19)

 

 

Členové revizní komise:

Petr Sekanina (30)

Martin Stříž (10)
Ladislav Novák (8)


Průběh voleb:

Volba předsedy výboru: odevzdáno bylo 33 hlasovacích lístků. Dva hlasovací lístky byly neplatné.

 

Volba členů komise: odevzdáno bylo 33 hlasovacích lístků. Tři hlasovací lístky byly neplatné.

Volba revizní komise: odevzdáno bylo 32 hlasovacích lístků. Jeden hlasovací lístek byl neplatné.

 

 

 

 

 

Nový Jičín 10. prosince 2010


 

Zpracoval: Dalibor Tomek

                   tajemník Interinfo

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode