Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z výroční členské schůze INTERINFO ČR (Hodonín 3. prosince 2011)

Přítomni:

  • členové: 32 členů Interinfo (19 fyzických osob, 13 právnických osob)

 

       - z toho za výbor: Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková,              

         Jaroslav Poláček, Dalibor Tomek

 

(Počtem členů výboru a řadových členů je tato výroční členská schůze usnášeníschopná.)

 

Omluveni:

  • za výbor: Robert Sigmund, Miloš Procházka, Eva Vejmolová

 

 

 

1. Zahájení členské schůze

 

Členskou schůzi zahájil Jaroslav Poláček, místopředseda Interinfo ČR, který pozdravil všechny přítomné a informoval o programu členské schůze.
 

 

2.  Zprávu o činnosti Interinfo za rok 2011 přednesl její předseda pan Jaroslav Zaviačič

 

Vážení přátelé,

 

naše sdružení i v letošním roce připravilo díky spolupráci s přibližně deseti středními a základními školami a obrovskému osobnímu nasazení Heleny Matouškové tréninkové tábory a šest celostátních soutěží a tím mohlo – přes neúčast několika osvědčených reprezentantů (za všechny dovolte jmenovat Miloše Černilovského, který studuje na Tchaj-wanu) připravit na červencový světový šampionát do Paříže družstvo, které opět získalo polovinu všech medailí. A to přes nečekanou interpretaci pravidel, která některé naše žáky a juniory o tyto trofeje připravila.

 

Můžeme jen litovat, že také naše partnerská organizace Český těsnopisný spolek se s žádnou iniciativou a soutěžními aktivitami neprojevila, skvělé grafické stenografy vídáme v přenosech z Parlamentu, bohužel už několik let ne na mistrovství ČR, natož světa. Určitě by našim barvám další medaile vybojovali!

 

V Paříži jsme neprožili jen chvíle radostné. Prezident Intersteno se ze závažných rodinných důvodů omluvil, při slavnostním zahájení bylo promítnuto jeho poselství, během plenárního zasedání jsme s ním komunikovali pouze SkyPem. Veškeré prezidentské povinnosti jsem tak musel zvládat sám. Dík za pomoc hlavně sekretáři Intersteno panu Devriendtovi jsem se souhlasem vedení Interinfo vyjádřil i jeho pozváním na letošní ZAV-Hodonín.

 

Spoustu práce při vyhodnocování perfektně zvládli kolegové z řad pedagogů a rodiče některých mladých reprezentantů. I jim patří velký dík, drtivá většina dospělých na úkor poznávání Paříže obětavě pracovala.

 

Roztomilá francouzská ležérnost občas překvapila, zcela nečekaně po mnoha termínech posunutých směrem ke zpoždění ovšem krutě tím, že nejslavnostnější bod programu – vyhlášení výsledků – byl o dvě hodiny proti původnímu plánu předsunut. Dozvědělo se o tom jen několik výprav bydlících v hotelu FIAP. Mnoho dalších – včetně naší – dorazilo sice před plánovaným zahájením, ale tím už s hodinovým zpožděním.

 

Vyhlášení se zúčastnil Michal Dvořák, tiskový mluvčí české ambasády v Paříži, který nás operativně podpořil při zajištění rychlé publicity osobní přímluvou u korespondenta Českého rozhlasu, pana Jana Šmída. Ten ještě týž den poslal zprávu o českém vítězství do ČTK.

 

Česká republika si z Paříže odnesla ještě jednu trofej, ze které vyplývá i obecně pedagogické poučení: význam klávesnicové gramotnosti totiž přerůstá význam gramotnosti grafické. Naše republika – díky osvícené části ředitelů škol a navzdory neuváženým krokům i některých z nejmocnějších vládců českého školství - její význam pro další studium i produktivitu práce i  dalšího vzdělávání nepodceňuje.

 

Vedlejším efektem českých úspěchů byla nabídka filmových rolí písařek-závodnic od francouzské filmové společnosti Tresor. Ve francouzsky hovořících zemích se nenašlo kvalifikovaných písařek dost k naplnění soutěžní scény! Asistentka režie proto přijela osobně na naše tréninkové soustředění do Rožnova pod Radhoštěm, dalších několik hereček vybrala ze školy v OA Valašské Meziříčí coby nejúspěšnější školy v meziškolní soutěži ZAV. I tento prestižní úspěch je dílem těch, s nimiž se setkáváme na platformě české národní skupiny, Interinfo ČR.

 

O pařížském úspěchu ČR se z několika významných činitelů nechali podrobněji informovat tři členové Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Předseda této komise Jaromír Jermář příjemně nás i přítomné novináře překvapil tím, že na klávesnici držitelky světového rekordu Heleny Matouškové předvedl, jak sám umí psát a se znalostí věci potvrdil naše zjištění z jednoho tréninkového soustředění ve Městě Albrechtice, že při psaní "všema dvěma" klesá intelektuální kapacita člověka převádějícího myšlenky do textového souboru přibližně na třetinu!

 

Nejen školský výbor Senátu, ale i další signály z politického života díky trpělivému vysvětlování nás, jednotlivých členů Interinfo ČR, přináší naději, že z českých škol nebudou vycházet klávesnicoví počítačoví, což znamená i klávesnicoví, negramotové. Trofeje z mistrovství jsou "jen" příjemnou ilustrací tohoto nezbytného vývoje! Informaci o další oficiální iniciativě jsem poprosil v rámci programu naší plenárky přednést místopředsedu našeho sdružení a významnou osobnost jedné ze současných vládních stran, Jaroslava Poláčka.

 

Věřím, že sportovní i pedagogické výsledky našeho sdružení přinesou nejen naději na nápravu v oblasti základního školství, ale umožní i v dalších letech získat ministerský ekonomický příspěvek na krytí části nákladů na dopravu naší výpravy na další mistrovství světa 2013 v belgickém Gentu. Budeme za ně vděčni, ale o radost z lesku vybojovaných medailí i radosti našich reprezentantů se musíme zasloužit sami.

 

 

 

 

 

 

3. O hospodaření sdružení informovala přítomné Helena Matoušková

 

Vážené dámy a pánové, milí členové,

loni jsem zprávu hospodáře začínala slovy, že rok 2010 byl rokem poklidným. Totéž nelze říci o roce 2011, byl po dvou letech opět rokem mistrovství světa a tedy ve znamení naší intenzivní aktivity. 

Hlavní velké finanční toky se týkaly právě mistrovství světa, které se konalo v červenci v Paříži. Letos obdrželo Interinfo dotaci od MŠMT ve výši 135 tisíc Kč účelově vázanou na náklady MS v Paříži, vyúčtování právě probíhá. Dalšími přijatými částkami byly sponzorské dary jednotlivým účastníkům MS, které byly účtovány prostřednictvím Interinfo.

Nejdůležitějšími pravidelnými položkami příjmů zůstávají i nadále příjmy ze státních zkoušek ze zpracování textů a členských příspěvků. V kombinaci s vlastními finančními prostředky tvořila dotace MŠMT základ podpory českých účastníků (žáků i učitelů) ze středních a základních škol včetně motivačních prémií za medaile (1 500 Kč za zlatou, 1 000 Kč za stříbrnou a 500 Kč za bronzovou), které v těchto dnech vyplácí naše nová posila paní Hana Jagošová.

Vysokou opakovanou výdajovou položkou je podpora škol na pohárových soutěžích, podpořeny byly ZAV Bruntál 2011, ZAV Jihlava/Ostrava, Valašský Datel a ZAV Hodonín. Čeká nás ještě MR OPEN 2011, tentokrát v Rakovníku. U této soutěže jako jediné není podpora poskytována na školu, ale na účastníka (člena Interinfo).

Od našeho vzniku zůstávají stále v platnosti členské příspěvky ve stejné výši. U právnických osob se domnívám, že zatím odpovídají tomu, co od nás především školy čekají, tedy řádné podpoře soutěžení. U fyzických osob jsou však už dnes ve výši - omlouvám se za ten výraz - směšné. Členský příspěvek výdělečně činné fyzické osoby činí 100 Kč, nevýdělečně činné pak 30 Kč. Tyto částky navrhuji zvýšit na 200 Kč u fyzické osoby výdělečně činné, 100 Kč u nevýdělečně činné. Prosím plénum o hlasování, případně o jiné návrhy k tomuto tématu.

Tradiční výdajovou položkou bylo nájemné za pražské nebytové prostory, které je hrazeno měsíčně trvalým příkazem k úhradě.

Na běžném účtu sdružení je v této chvíli 590 tisíc Kč, do konce roku budou školám rozeslány faktury na pravidelný roční členský příspěvek.

Příští kalendářní rok bude opět patřit k těm poklidnějším, nekoná se mistrovství světa. Věříme, že všechny pohárové soutěže proběhnou ve stejné struktuře jako letos. Finanční situace ve školství a s ním souvisejících institucích a organizacích je velmi složitá, věřím, že negativně neovlivní i činnost našeho sdružení. 

 

Děkuji za pozornost.
 

 

Zpráva o hospodaření byla schválena 31 hlasy, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Po přednesení zprávy hlasovala Členská schůze o zvýšení členských poplatků pro fyzické osoby, které navrhl výbor Interinfo ČR:
 

 - studenti z dosavadních Kč 30,-- na Kč 100,--

 - výdělečně činní z dosavadních Kč 100,-- na Kč 200,--

 

Členská schůze hlasovala takto:
 

 - pro - 30 hlasů

 - proti - 0 hlasů

 - zdržel se - 2 hlasy
 

Nikdo z členů Interinfo nenavrhl jinou výši poplatků.
 

 

4. Zprávu předsedy revizní komise za rok 2011 přednesl její předseda pan Petr Sekanina

 

Vážené dámy a pánové,

 

přeji Vám pěkný podzimní večer a jsem rád, že se opět po roce scházíme zde, v Hodoníně.

 

nejvýraznější událostí již pomalu končícího roku 2011 pro naše občanské sdružení bylo bezpochyby červencové Mistrovství světa v Paříži.

 

Vzhledem k velkému rozsahu agendy spojené s mistrovstvím a ještě stále probíhajícímu účtování a upravování různých drobností dle potřeb jednotlivých soutěžích, škol a jejich doprovodu, není bohužel v tuto chvíli zatím možné - po finanční stránce - přesně uzavřít skončený šampionát a samozřejmě také ještě ani celý rok 2011, ve kterém nás navíc ještě za několik málo týdnů čeká mistrovství ČR OPEN.

 

 

Nejvýraznější příjmovou položkou pro Interinfo ČR v letošním roce byl jako obvykle jeho podíl na uhrazených poplatcích za Státní zkoušky ze zpracování textu a dále členské příspěvky škol, studentů a fyzických osob. Dále poté také mimořádná, účelově vázaná, dotace od MŠMT na pařížské mistrovství.

 

Výdajové stránce v letošním roce opět dominovaly především příspěvky soutěžícím na Mistrovství světa v Paříži, podpora pravidelně konaných soutěží a nájemné nebytových prostor, ve kterých sídlí Interinfo.

 

Přesné výsledky hospodaření budeme mít k dispozici začátkem příštího roku a při nejbližší příležitosti se k nim můžeme společně vrátit.

 

 

Členská schůze vzala zprávu předsedy revizní komise na vědomí.
 

 

5. Klávesnicová gramotnost

 

Dne 22. 10. 2011 v H. Králové proběhl Kongres TOP 09, na kterém byl schválen projekt "prosperita", který byl zaměřen do dvou oblastí - ekonomiky a školství. V rámci školství byla podpořena výuka klávesnicové gramotnosti na školách. „…TOP 09 by měla prosazovat tyto základní změny vyučovacích předmětů na základních školách: výuka angličtiny od 3. ročníku, jak je to koneckonců v koaliční smlouvě, vzdělávání ve finanční a rovněž informační (včetně klávesnicové) gramotnosti…“
(http://www.top09.cz/files/soubory/prosperita.pdf).
 

 

5. Různé
 

  1. J. Zaviačič navrhl členské schůzi zástupce ČR do revizní komise Intersteno, p. Petra Sekaninu; hlasování:
     

                    pro: 31

                    proti: 0

                   zdržel se: 1

 

  1. Intesteno 2012 – členská schůze odsouhlasila setkání centrální rady zástupců všech zemí v ČR v Praze; hlasování:
     

                   pro: 31

                    proti: 0

                   zdržel se: 1

 

  1. H. Matoušková informovala plénum, že placení členských příspěvků bude probíhat elektronicky (bude zajišťovat pí Hana Jagošová)

 

 
 

Nový Jičín 7. prosince 2011

 

 

Zpracoval: Dalibor Tomek

                   tajemník Interinfo

 

 

 

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode