Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z výroční členské schůze INTERINFO ČR (Hodonín 7. prosince 2013)

Přítomni:

 • členové: 17 členů Interinfo (6 fyzických osob, 11 právnických osob)

 

- z toho za výbor: Jaroslav Zaviačič, Helena Zaviačičová, Jaroslav Poláček, Robert Sigmund, Dalibor Tomek

 

(Počtem členů výboru a řadových členů je tato výroční členská schůze usnášeníschopná.)

 

Omluveni:

 • za výbor: Miloš Procházka, Eva Trnečková (Vejmolová)

 

Neomluveni:

 

 

 

1. Zahájení členské schůze

 

Členskou schůzi zahájil Jaroslav Poláček, místopředseda Interinfo ČR, který pozdravil všechny přítomné a informoval o programu členské schůze. Vzhledem k tomu, že je tato schůze volební, ihned v úvodu J. Poláček navrhl složení mandátové a volební komise.

 

Návrh J. Poláčka o sloučení mandátové a volební komise:
 

Hlasování:

- pro hlasovalo:17

- proti hlasovalo: 0

- zdrželo se: 0

 

Návrh J. Poláčka na členy volební a mandátové komise:

Soňa Veisová, ředitelka OA Neveklov – předsedkyně komise

Radek Kučera, ředitel OA Pelhřimov – člen komise

 

Hlasování:

- pro hlasovalo:17

- proti hlasovalo: 0

- zdrželo se: 0

 

 

2. Zprávu o činnosti Interinfo za rok 2013 přednesl její předseda pan Jaroslav Zaviačič

 

Vážení přátelé,

 

v roce po mistrovství světa obsahovala zpráva předsedy skoro vždy informaci, že jsme získali nejvíce medailí ze všech zemí. I letos to platí, dosáhli jsme dokonce historicky největšího úspěchu: z celkového počtu udělených 97 medailí převzali 53 naši soutěžící! Všem závodníkům, kteří je vybojovali, ještě jednou gratuluji, jejich vyučujícím i rodičům, organizátorům a pomocníkům při soustředěních a soutěžích děkuji.

 

Současně s tímto radostným sdělením je možno stejně jako dříve pokračovat obavou, zda je vůbec v silách naší malé země za dva roky toto neuvěřitelné postavení snad ani ne obhájit, ale vůbec se k němu aspoň přiblížit. Vždyť jen v Číně se při soutěžení v oblasti záznamu a zpracování textů v posledních letech velmi cíleně i na disciplíny světového šampionátu Intersteno zaměřují, USA s vizí organizátora mistrovství světa 2017 plánuje totéž.

 

U nás mezitím ztrácíme ekonomickou základnu snahou privatizovat státní zkoušky ze zpracování textů, doprovázenou navíc propagační kampaní pod hesly "psát rychle je zbytečné" a "soutěžení je pro mladé lidi škodlivé".

 

Letošní vítězství v Gentu bylo podobně jako ta minulá výsledkem obětavé práce mnoha vyučujících, podpory vedení četných škol, ale i atmosférou tréninkových soustředění a řetězce pohárových soutěží, doplněného dvoukolovým středoškolským mistrovstvím ČR, při kterém je hostitelské škole a Národnímu ústavu pro vzdělávání organizačním partnerem právě Interinfo ČR a při vyhodnocení většiny disciplín podobně jako na světových šampionátech pomáhá Internetová škola ZAV.

 

Pohárové soutěže ZAV proběhly v plném rozsahu:

pro žáky základních škol v Karviné (ZŠ Dělnická – zkušený organizátor);

pro studenty I. ročníků středních škol již tradičně na dvou místech: v Ostravě a Jihlavě;

pro studenty II. ročníků středních škol ve Valašském Meziříčí a Domažlicích;

pro studenty III. ročníků v Bruntále, bohužel zde aspoň na určitou dobu naposledy. Sloučení škol s následnou ztrátou všech organizačně a metodicky zkušených vyučujících způsobilo po mnoha konzultacích, že studenti třetích ročníků středních škol se jako na první pohárovou soutěž kalendářního roku 2014 sjedou do nového prostředí – příštím organizátorem se stala Obchodní akademie Přerov;

pro studenty IV. ročníků jsme v těchto dnech účastníky už 19. ročníku ZAV-Hodonín;

pro všechny věkové kategorie (a programem nabízejícím prakticky celou škálu soutěží mistrovství světa) se podruhé stane hostitelem Obchodní akademie Olomouc.

 

Významným podhoubím pro včasné zachycení talentů už v základních školách jsou vedle karvinského mistrovství pro žáky základních škol četné talentové soutěže, ale různé další akce se zajímavým soutěžním i rámcovým programem, např. v Hradci Králové (ZŠ Jiráskova) "hradecký víceboj", v ZŠ Kosmonautů v Ostravě se pro závěr školního roku připravuje atraktivní rámec – propojení s Vítkovicemi a jejich unikátním technickým výstavištěm, apod.

 

Příští světový šampionát se organizačně komplikuje. Největším favoritem na uspořádání mistrovství v roce 2015 byly ještě při jednáních v Gentu Spojené státy americké, ale zástupce USA požádal o odklad, náhradní organizátor dosud schválen nebyl.

 

Pokud nebude určen ani na příštím zasedání centrální rady Intersteno (zřejmě září 2014 v Shanghai), začnou se aktivní evropské země zabývat neoficiální myšlenkou našich německých přátel o uspořádání mistrovství Evropy.

 

V revizní komisi Intersteno se členové cyklicky střídají podle abecedy. V Gentu svoji dvouletou roli skvěle přednesením zprávy jménem tříčlenné komise Intersteno obsahově završil delegát ČR Petr Sekanina, jemuž za tuto jeho práci a výbornou reprezentaci naší republiky jménem výboru Interinfo ČR srdečně děkuji.

 

Další poděkování patří dvojici, která stovky hodin už ve fázi přípravy soutěže a potom přímo v Gentu mnoho dnů dlouho do noci pracovala v jedné pro ně rezervované učebně s nápisem na dveřích "ZAV-JURY – Helena Zaviačičová a Zdeňka Kundrátková".

 

Vzhledem k minimalizaci demokracie v Intersteno (ze sedmičlenného vedení mají dva hlasy delegáti z Itálie a další tři hlasy delegáti z Beneluxu), smutně ilustrovaného na generálním shromáždění, kde sice byly všem rozdány hlasovací lístky, leč k hlasování nedošlo ani jednou, jsem za některé konkrétní kroky nechtěl nést spoluodpovědnost a podobně jako již dříve německý delegát z předsednictva k 1. lednu 1913 abdikoval.

 

Rád bych samozřejmě ujistil, že zájmy naší republiky budu jako její zástupce v centrální radě Intersteno dále hájit s vědomím, že klíčový cíl – důstojné postavení ve výsledkové listině i na světovém šampionátu – bych nemohl pomoci dosáhnout efektivně bez vyhledávání a podpory dalších talentovaných žáků, udržováním skvělé atmosféry při soutěžích a tréninkových soustředěních, což vše spočívá na bedrech Vás, soutěžících, pedagogů, vedoucích českých škol, u nichž nenalézají sluchu teorie o škodlivosti soutěžení či zbytečnosti získávání kvalitní klávesnicové gramotnosti.

 

O tuto podporu do další dvouleté etapy Vás prosím a za veškeré aktivity v tomto duchu upřímně děkuji!

 

 

Zpráva o činnosti byla schválena všemi hlasy.

 

 

3. O hospodaření sdružení informovala přítomné Helena Zaviačičová

 

Vážení členové,
 

rok se s rokem sešel a já jsem tu i při letošní volební plenární schůzi se zprávou o hospodaření. Na závěr své loňské zprávy jsem vyjadřovala naději, že v roce příštím vám budu moci sdělit pozitivnější zprávy, bohužel tomu tak ale není.
 

Naše aktivity, o kterých ve své zprávě informuje předseda, se rozvíjejí, soutěžíme, úspěšně jsme zvládli mistrovství světa v Gentu i všechny pohárové soutěže, do jejichž rodiny dokonce jedna přibyla, západočeská varianta podzimního datlování pro druháky v OA Domažlice. Příspěvek na podporu pohárových soutěží zůstává omezený na polovinu vzhledem ke stálému legislativnímu nedořešení státních zkoušek. Ty se nekonají již třetím rokem. Z třetiny výtěžku ze státních zkoušek ze zpracování textů, který připadal našemu sdružení, jsme financovali svou činnost. Na náš účet tedy přibývají stále pouze členské příspěvky škol.
 

Nájemné nebytových prostor v pražské Benkově ulici jsme naposledy uhradili za měsíc září a přesunuli sídlo Interinfo do Jílovské ulice na Praze 4, kde byl schválen měsíční příspěvek na nájemné ve výši Kč 1 500,--. Úspora činí 2 000 Kč měsíčně, tedy 24 tisíc za rok.
 

V loňském kalendářním roce jsme na MŠMT podali projekt se žádostí o příspěvek na financování MS v Gentu. Požadovali jsme 360 000 Kč, dostali 100 000 Kč jako příspěvek na dopravu, za který jsme byli velmi vděčni. Na jednoho účastníka ze základní nebo střední školy, ať už učitele či žáka, tedy připadla částka Kč 2 440,--. Poté, co bylo vše vyúčtováno, účastníci své náklady uhradili z nejrůznějších zdrojů (kromě dotace od MŠMT šlo o příspěvky od škol, obcí, sponzorů, rodin), podali vyúčtování na všechna potřebná místa, dostali jsme z MŠMT zprávu, že nám dodatečně byla přidělena dotace ve výši 260 000 Kč, tedy plná požadovaná částka. Na náš účet byla poukázána dne 17. 10. 2013. Za normálních okolností by to byla zpráva veskrze radostná, ovšem poté, co bylo vyúčtování dokončeno, je poněkud problematické je nově otevírat. Nárok na tyto peníze mají opět pouze osoby oprávněné, tj. žáci a učitelé středních a základních škol. Musíme tedy nově vystavit faktury, vyčíslit v nich nové výše dotací a účastníkům na jejich účty nově získanou dotaci převést. Do této podpory bude převedena i výkonnostní dotace, ovšem i tak připadá na soutěžícího účastníka dodatečných Kč 5 172 a na doprovázejícího učitele Kč 4 262 (rozdíl je 910 Kč – výše startovného, kterou soutěžící platili oproti učitelům navíc). Může se dokonce stát, že v konečném důsledku někteří z účastníků s nejvyššími výkonnostními dotacemi získají v součtu dotací od MŠMT, sponzorů či svých obcí více, než činily jejich náklady, což může přinést potíže při vyúčtování s ostatními donátory. O dodatečné administrativní náročnosti asi ani hovořit nemusím. Každopádně v příštích týdnech musím tuto operaci s jednotlivými účastníky, resp. jejich školami dotáhnout do zdárného konce, věřím, že mi všichni poskytnou součinnost.
 

V neposlední řadě bych ještě ráda plénum zpravila o neutěšené situaci s vybíráním členských příspěvků fyzických osob. Bývalo zvykem, že se příspěvky hradily vždy v Hodoníně nebo při jiném osobním setkání, ale tato praxe se neosvědčila a řada členů svou členskou povinnost již třeba i několik let neplní. Ráda bych do budoucna výběr členských příspěvků změnila tak, že by členové sami hradili na běžný účet Interinfa, čímž by mohli plnit svou členskou povinnost včas, pro Interinfo by bylo vše průhledné a dokumentované ve výpisech.
 

Zůstávám optimistkou, že příští rok již přeci jen budu moci přednést radostnější zprávy.

 

 

Zpráva o hospodaření byla schválena 16 hlasy, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Usnesení: členská schůze ukládá výboru, aby druhou část finanční dotace z MŠMT, kterou MŠMT udělilo sdružení ve spojení s MS v Gentu rozdělil tak, aby fin. prostředky byly poměrně rozděleny mezi učitele studenty (hlasování – pro hlasovalo 17, zdrželo se 0, proti 0)

 

Členská schůze odsouhlasila platbu členských příspěvků bankovním převodem (pro hlasovalo 16,
1 se zdržel hlasování)

 

 

4. Zprávu předsedy revizní komise za rok 2013 přednesl její předseda pan Petr Sekanina

 

Vážené dámy a pánové,

 

přeji Vám pěkný večer a jsem rád, že se opět po roce scházíme v Hodoníně.

 

Jak tomu v lichých letech, kdy se konají světová mistrovství ve zpracování textů, obvykle bývá, nejvýznamnější událostí pro naše občanské sdružení v letošním roce bylo Mistrovství světa v belgickém Ghentu, se kterým souvisejí také příjmové a výdajové položky našeho účetnictví.

 

 

Vzhledem k tomu, že se bohužel opět nekonaly Státní zkoušky ze zpracování textů, byly příjmovými položkami v letošním roce pouze členské příspěvky škol a fyzických osob v Interinfu. Dále se přes účet Interinfo řešila dotace MŠMT na podporu soutěžích a jejich pedagogického doprovodu při mistroství do Ghentu, o které před chvílí již hovořila Helena.

 

Na výdajové stránce v letošním roce byly hlavními položkami především příspěvky soutěžícím na Mistrovství světa, podpora pravidelně konaných soutěží a nájemné nebytových prostor, ve kterých sídlí Interinfo.

 

 

Přesné výsledky hospodaření budeme mít k dispozici začátkem příštího roku.

 

 

Členská schůze vzala zprávu předsedy revizní komise na vědomí.
 

 

5. Volby výboru a revizní komise

 

Součástí letošní výroční schůze byly rovněž volby výboru Interinfo ČR a revizní komise. Před samotnými volbami požádal o slovo předseda Interinfo, pan Jaroslav Zaviačič.

 

Předseda přiblížil přítomným jmenovitě dosavadní složení výboru a revizní komise a stručně referoval o náplni jejich práce.

 

Po slovech předsedy členové volební komise rozdali volební lístky s listinami kandidátů. Voleb se zúčastnilo celkem 17 členů, z toho 5 členů výboru. Volby byly usnášeníschopné.

 

Předsedkyně volební komise, Mgr. Soňa Veisová seznámila v průběhu večera s výsledky voleb výboru
a revizní komise.

 

Členská schůze konaná 7. listopadu 2013 volila takto (v závorce počet hlasů):

 

Předseda:

Jaroslav Zaviačič (17)

 

Členové výboru:

Helena Matoušková (16)

Robert Sigmund (16)

Dalibor Tomek (16)

Jaroslav Poláček (15)

Zuzana Absolonová (14)

Eva Trnečková (10)

 

 

Členové revizní komise:

Petr Sekanina (16)

Tomáš Křenek (16)
Ladislav Novák (16)Průběh voleb:

Volba předsedy výboru: odevzdáno bylo 17 hlasovacích lístků. Všechny hlasovací lístky byly platné.

 

Volba členů výboru: odevzdáno bylo 17 hlasovacích lístků. Všechny hlasovací lístky byly platné.

Volba revizní komise: odevzdáno bylo 17 hlasovacích lístků. Všechny hlasovací lístky byly platné.


 

 

6. Slovo nově zvoleného předsedy
 

 • J. Zaviačič poděkoval za důvěru při volbě předsedy sdružení a i nadále bude pracovat s plným nasazením pro Interinfo ČR

 • J. Zaviačič bude intenzivně podporovat mezinárodní soutěžení a soutěžení mezi školami ČR a vzdělávání našich žáků v oblasti klávesnicové gramotnosti

 • J. Zaviačič rovněž připomenul stálou stagnaci v rozhodnutí příslušných orgánů ohledně konání státních zkoušek; v toto věci předal slovo řediteli OA Pelhřimov
  a předsedovi AOA Radku Kučerovi

 

7. Různé

 

 • Radek Kučera (OA Pelhřimov) informoval o SZ

  • ve schválení SZ se zatím nic nezměnilo

  • očekávání nové politické reprezentace (AOA)

  • vize: AOA bude kontaktovat nového ministra školství, jestliže ne, pak hledat jinou alternativu SZ

 • Petr Hais (OA Heroldovy sady Praha) se dotazoval na možné alternativy SZ

  • informoval o úpravách normy (po konečných úpravách bude následovat připomínkové řízení)

 • Jaroslav Zaviačič

  • seznámil účastníky s blížícími se soutěžemi – Jugenwerb (Německo) a ?????? (Budapešť)

Usnesení: členská schůze všemi hlasy odsouhlasila návrh předsedy, aby výbor
sdružení rozhodl o tom, jak bude ČR reprezentována na těchto soutěžích

  • informoval o MS v Gentu

 • Helena Zaviačičová informovala o potřebně změny stanov k 1. 1. 2014 ve spojení se změnou sídla OS; členská schůze podpořila všemi hlasy změnu sídla sdružení

  • informovala o změně právního označení OS na zájmové spolky

  • výbor pověří J. Poláčka, aby informoval výbor o těchto změnách

 

 

Nový Jičín 8. listopadu 2013

 

Zpracoval: Dalibor Tomek

tajemník Interinfo

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode