Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z výroční členské schůze INTERINFO ČR (Hodonín 15. prosince 2012)

 

Přítomni:

 • členové: 14 členů Interinfo (8 fyzických osob, 6 právnických osob)

 

       - z toho za výbor: Jaroslav Zaviačič, Helena Zaviačičová, Dalibor Tomek

 

(Počtem členů výboru a řadových členů tato výroční členská schůze není usnášeníschopná.)

 

Omluveni:

 • za výbor: Robert Sigmund, Miloš Procházka, Eva Vejmolová, Jaroslav Poláček

 

Neomluveni:

 

 

 

1. Zahájení členské schůze

 

Členskou schůzi zahájil Dalibor Tomek, tajemník Interinfo ČR, který pozdravil všechny přítomné
a informoval o programu členské schůze.
 

 

2.  Zprávu o činnosti Interinfo za rok 2012 přednesl její předseda pan Jaroslav Zaviačič

 

Vážení přátelé,

 

minulý rok se nesl v relativním klidu, nebyl rokem světového šampionátu, přesto naše sdružení nezahálelo.

 

Na konci roku 2011 úspěšně proběhlo Mistrovství ČR OPEN v Rakovníku, které bylo spíše komorní. Prvním důvodem bylo, že organizace akce na západě ČR nepřinesla očekávaný zájem účastníků z této části země, druhým pak skutečnost, že se konalo v roce, po němž nenásledoval světový šampionát.

 

V tradičním termínu na konci ledna proběhla pohárová soutěž ZAV Bruntál. V březnu 2012 úspěšně Českou republiku reprezentovaly Karin Cieslarová a Karolína Foukalová na mezinárodní soutěži ve Vídni, děvčata na tomto mezinárodním setkání mladých zvítězila. Ve znamení soutěžení byl konec školního roku, kdy jsme za pomoci pořádajících škol zorganizovali ZAV Jihlava, ZAV Ostrava a ZAV Junior Karviná.

 

Školní rok 2012–2013 zahájila soutěž Šenovský datel, která letos dostala bratříčka v podobě datla domažlického, organizace se ujala OA Domažlice.

 

Interinfo se podobně jako před dvěma lety už připravuje na vyvrcholení dvouleté periody – další světový šampionát. Tentokráte se koná v Belgii a není vyloučeno, že další evropský bude až za čtyři roky. Největším favoritem na uspořádání mistrovství v roce 2015 jsou totiž Spojené státy americké, byť pojetí jejích zástupců zatím nesplňuje předpoklady pro zvládnutí kompletního programu kongresu a hlavně mistrovství světa.

 

Přípravy na Gent měly a mají několik etap za sebou, hlavní nás ale teprve čeká. O prázdninách jsme navštívili místa konání, snad hlavními novinkami je, že se sálové soutěže nebudou konat v jedné velké místnosti, ale současně v několika menších, ovšem skvěle zařízených učebnách gentské vysoké školy. Drobným technickým detailem – pro zkušené závodníky ovšem nikterak novým – je potřeba sedět na dvou do sebe zapadajících židlích, aby výška stolu a výška sedací plochy odpovídala standardu. Také bydlení není organizačně snadné: v blízkém okolí jsou všechny hotely příliš drahé, aniž by nabízely odpovídající pohodlí, takže jsme nakonec rezervovali kolej několik kilometrů vzdálenou. Ve srovnání s našimi zvyklostmi se jedná o jednolůžkové pokoje, detaily rádi popíšeme mimo rámec této rámcové informace.

 

Také ekonomická stránka vzhledem k přerušeným státním zkouškám ze zpracování textu se nevyvíjí příznivě, máme zažádáno o úhradu autobusu pro všechny zaměstnance a studující v rámci MŠMT, ale ani tato žádost – přes dosavadní přízeň MŠMT – není potvrzena. O tom se nepochybně podrobněji zmíní zpráva hospodáře.

 

Spoléháme na tradiční pomoc rodičů a pedagogů jak při předpokládaných dalších soustředěních, tak při vyhodnocování soutěžních prací přímo na místě.

 

Praha se stala také místem oslav 125. výročí založení Intersteno, z celého světa jsme se dočkali velkých díků, součástí jednání byla i návštěva Senátu, spojená se slavnostním zasedání, při němž jsme spolu s panem senátorem Štětinou symbolicky rozvinuli vlajku Intersteno, dále s prohlídkou Senátu včetně pracoviště stenografů.

 

Při jednáních v jury se naší zástupkyni podařilo napravit některé tvrdosti při posuzování prací v mladších věkových kategoriích, které nás v Paříži významným způsobem poškodilo, novinkou soutěžení se zřejmě stane nová disciplína navržená Itálií. Její obsah je velmi moderní a zajímavý, ale nikdy se tato soutěž nikde neuskutečnila, takže jsme nakonec prosadili, že v Gentu bude pouze jako zkušební, byť se vypracuje neoficiální výsledková listina. Tuto disciplínu chceme vyzkoušet na mistrovství ČR "OPEN" pro všechny věkové kategorie, jejíhož uspořádání se ujala Obchodní akademie Olomouc. Průběžné informace o přípravách předčily všechna očekávání, i když jsme z ekonomických důvodů upustili od původního plánu 20. výročí mistrovství ČR zorganizovat mezinárodně, můžeme už dnes organizátorům poděkovat za skvělou přípravnou práci.

 

Důsledkem špatné práce byrokratů je nezbytnost, aby i naše sdružení omezilo přímou podporu soutěžících, bohužel jsme již museli omezit podporu pohárových soutěží z dosavadních 1000 Kč na 500 Kč za školu a soutěž. Výbor hledá i další možnosti úspor tak, aby náš hlavní cíl co nejlepší reprezentace České republiky a jejího školství, mohl být i v Gentu v červenci 2013 naplněn. Jsem přesvědčen, že atmosféra, kterou český systém soutěží a tréninků postupně pomohl vytvořit, zajistí nejen kvalitní sportovní výsledky, ale i společenskou potřebu naši náplň činnosti, skromného, ale užitečného a ušlechtilého koníčka, dále nezištně podporovat. Za to Vám, závodníkům, vyučujícím, ředitelům škol a rodičům patří upřímný dík.

 

 

Členská schůze vzala zprávu předsedy Interinfo na vědomí.

 

 

3. O hospodaření sdružení informovala přítomné Helena Zaviačičová

 

Vážení členové,

 

po roce se opět scházíme na plenární schůzi, jejíž součástí je i splnění povinnosti v podobě přednesení zprávy o hospodaření, které se s Vaším dovolením ujmu.
 

Letošní rok patří ekonomicky k těm slabším v historii našeho sdružení. Naše aktivity se rozvíjejí, soutěžíme, připravujeme 20. mistrovství OPEN, chystáme se na mistrovství světa v Gentu, ale jeden z finančních pilířů, třetina výtěžku ze státních zkoušek ze zpracování textů, je už druhým rokem pozastaven (o důvodech a chystaných krocích pohovoří Ing. Kučera). Z toho důvodu jsme museli omezit podporu pohárových soutěží na polovinu, snížit příspěvek sdružení na MR OPEN, které se uskuteční za necelý měsíc v Olomouci, ale bohužel také budeme muset omezit finanční příspěvek těm nejlepším na mistrovství světa.
 

Za poslední rok a půl přibývají do pokladny Interinfo pouze členské příspěvky škol a jednotlivců, za jejich řádné placení patří všem velký dík.

Velký podíl nákladů tvoří nájemné nebytových prostor v pražské Benkově ulici, na výborové schůzi už jsme projednávali možnost zrušení tohoto pronájmu, neboť prostory jsou využívány jen minimálně.

Hospodářsky pozitivní byla pro Interinfo organizace malého kongresu INTERSTENO na přelomu září a října, v jehož rámci proběhla i oslava 125. výročí této organizace. Zisk z této organizace nebyl velký, zatím není přesně vyčíslen, některé platby ještě proběhnou. Práci na přípravách a organizaci jsme odvedli bezplatně (přestože za práci s některými problémovými účastníky bychom si zasloužili příplatek).
 

Na MŠMT jsme podali projekt (dříve stačilo vyplnit tabulku na formátu A4, dnes se podává několikastránkový projekt – a to k témuž účelu) se žádostí o finanční podporu na MS v Gentu, ale vzhledem k celostátně špatné situaci bude zřejmě i tato podpora bude krácena.

Věřím, že příští rok budu moci přečíst lepší zprávy.

 

 

Členská schůze vzala zprávu hospodářky Interinfo na vědomí.

 

 

4. Zprávu předsedy revizní komise za rok 2012 přednesl její předseda pan Petr Sekanina

 

Vážené dámy a pánové,

 

přeji Vám pěkný podzimní večer a jsem rád, že se opět po roce scházíme zde, v Hodoníně.

 

Má letošní zpráva bude velmi krátká. Jak tomu již obvykle bývá, sudé roky mezi světovými šampionáty bývají poměrně poklidné, alespoň co se hospodaření a účetnictví našeho občanského sdružení týče.

 

Vzhledem k tomu, že se v letošním roce bohužel nekonaly Státní zkoušky ze zpracování textů, které bývaly každoročně nejdůležitějším příjmem pro Interinfo ČR, byly příjmovými položkami v letošním roce pouze členské příspěvky škol a fyzických osob v Interinfu.

 

Na výdajové stránce byly především podpora pravidelně konaných soutěží a nájemné nebytových prostor, ve kterých sídlí Interinfo.

 

Přesné výsledky hospodaření Vám budou k dispozici k nahlédnutí začátkem příštího roku a při nejbližší příležitosti se k nim můžeme společně vrátit.

 

Děkuji Vám za pozornost, přeji Vám hezký pobyt na jižní Moravě.

 

 

Členská schůze vzala zprávu předsedy revizní komise na vědomí.
 

 

5. Státní zkoušky

Předseda Asociace obchodních akademií Radek Kučera informoval přítomné o probíhajících jednáních  ohledně státních zkoušek ze zpracování textů na PC.
 

 • možnost konání SZ není v zákoně zakotvena již několik let, a proto přibližně před rokem začalo projednávání, vrátit tuto kompetenci NÚOVu zpět; na jednání byli všichni přítomní pro
 • R. Kučera pojede 19. listopadu 2012 na MŠMT, kde se bude o SZ opět jednat
  (MŠMT – NÚV – AOA)
 • novela školského zákona se odkládá na jaro 2013 a v případě, že bude přijata, mohly by SZ opět běžet na jaře 2014; do současné novely SZ zahrnuty nebyly z důvodu projednávání státních maturit
   

Jaroslav Zaviačič informoval, že původně byla zkouška ze zpracování textů, ve spolupráci s Hospodářskou komorou, ukončena certifikátem Interinfo, teprve po 3 letech se  Interinfo a AOA obrátily na NÚOV a po vzájemné domluvě vznikla státní zkouška ze zpracování textů na PC. Vzhledem k vzniklé situaci se nabízí možnost, vykonávat zkoušku obdobně jako na začátku, ale na mezinárodní úrovni – mezinárodní certifikát zastřešený Intersteno. Zatím však v této věci nebyla nalezena společná iniciativa české strany a Intersteno, neboť se připravuje certifikát z nové discipliny – fonotypie. Je proto možné, že se opět vrátíme k první verzi – certifikát Interinfo.

 

Usnesení:

 • Radek Kučera bude iniciovat setkání s Interinfo ČR poté, co proběhne jednání dne
  19. listopadu 2012 na MŠMT
 • Petr Hais (OA Heroldovy sady Praha) navrhl, aby zkoušky běžely i v jiných termínech, než zima a jaro
 • R. Kučera zašle školám za AOA zprávu z jednání na MŠMT
   

 

6. Různé

 1. Petr Hais (OA Heroldovy sady Praha) informoval o nových úpravách normy ČSN 01 6910
  • proběhla již dvě jednání řady subjektů (Č. pošta, Ústav pro j. český, Ústav pro metrologii,…)
  • jednání věcná, někdy až komplikovaná, doplněna řadou kompromisů (řada připomínek k současné normě a normě vznikající)
  • očekává se 3. jednání
    
 2. Jaroslav Zaviačič seznámil účastníky s blížícím se MS v belgickém Gentu
  • výhodou je, že vše bude v jenom místě, tramvajové spoje jsou vyhovující
  • poplatky 175 € + 35 €
  • více akcí pro mladé
  • ubytování proběhne až v den zahájení, nutnost koordinace dopravy nebo zajištění vhodného ubytování cestou.

 

 

Nový Jičín 18. prosince 2012

 

 

Zpracoval:          Dalibor Tomek

                          tajemník Interinfo

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode