Stanovy

Stanovy INTERINFO ČR, z. s.

INTERINFO ČR, z. s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

Čl. I.

 Název, působnost, sídlo

 1. Název INTERINFO ČR, z. s. (dále jen spolek).
 2. Působnost činnosti na území ČR a v zahraničí s akcentem na spolupráci s Asociací obchodních akademií ČR, dalšími českými školami středními, vysokými i základními, svazy podnikatelů či zaměstnavatelů, autorským pracovištěm ZAV, firmami zabývajícími se technikou pro zpracování textů, firmami s větším administrativním aparátem, pracovníky státní správy, jednotlivci se zájmem o oblast počítačového zpracování textů.
 3. Sídlem spolku je Praha – Lhotka, Jílovská ul. 427/25, PSČ 142 00.

Čl. II.

Institucionální vztahy

 1. S partnerskými organizacemi v rámci i mimo rámec vlastního členství v Intersteno chce spolek navazovat novou a rozšiřovat již existující spolupráci.
 2. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR chce spolek nabízet náměty k zefektivnění výuky, soutěží a zkoušek v oblasti zpracování textů.
 3. S parlamentními skupinami strojových stenografů z jiných zemí chce spolek organizovat výměnu zkušeností ve využití rozdílných koncepcí strojového těsnopisu, jejich dalším vývoji, včetně praktických soutěží.

Čl. III.

Cíl činnosti

Cílem spolku je

 1. Pomoci zefektivnit české školství i jiné oblasti (lékaři, soudci, policie), v nichž zpracování textů na počítači ovlivňuje rychlost a kapacitu práce.
 2. Zastřešovat přípravu české reprezentace na světové šampionáty a mezinárodní soutěže.
 3. Organizovat soutěže ve zpracování textů včetně mezinárodních.

Čl. IV.

Členové, jejich povinnosti a práva

 1. Členy spolku se mohou stát fyzické osoby se státní příslušností ČR starší 10 let a právnické osoby.
 2. Součástí přihlášky fyzické osoby je jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, státní občanství, u nezletilých členů souhlas zákonného zástupce.
 3. Součástí přihlášky právnické osoby je plná moc udělená statutárním orgánem právnické osoby jedné nebo více osobám, které budou jednat za právnickou osobu jako člena spolku.
 4. Členy přijímá výbor. Při nejbližším zasedání členské schůze výbor informuje o změnách členské základny.
 5. Členové mají právo

a) být včas informováni o výborem připravovaných akcích spolku, jejichž součástí je trénink, soutěž, seminář nebo schůze, a to písemně nebo pomocí internetu,

b) navrhovat kandidáty do výboru a revizní komise, volit a být voleni do funkcí spolku a orgánů spolku,

c) předkládat výboru a funkcionářům spolku návrhy k činnosti, organizaci a financování.

 1. Členové mají povinnost

a) dodržovat stanovy spolku a plnit přijatá usnesení,

b) napomáhat podle svých zkušeností činnosti spolku,

c) uhradit nejpozději do konce listopadu toho kterého roku stanovené členské příspěvky (hospodář v případě prodlení s placením členského příspěvku vyzve písemně člena spolku, aby v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 2 měsíce, členský příspěvek uhradil, s upozorněním, že jinak jeho členství zaniká),

d) hlásit změny údajů uvedených v přihlášce.

 1. Členství ve spolku zaniká vystoupením na vlastní žádost, vyloučením, nezaplacením členského příspěvku ani v dodatečně určené lhůtě, zánikem spolku či úmrtím člena.

Čl. V.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Členská schůze
 2. Výbor
 3. Revizní komise

 Členská schůze

 • je nejvyšším orgánem spolku,
 • rozhoduje o všech zásadních otázkách spolku,
 • schvaluje stanovy a jejich změny,
 • schvaluje plán činnosti na další období,
 • projednává a schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření na základě revizní zprávy,
 • stanovuje výši členských příspěvků fyzických a právnických osob,
 • volí z řad členů předsedu, dalších šest členů výboru a tři členy revizní komise,
 • rozhoduje o vyloučení členů spolku,
 • rozhoduje o zániku spolku a schvaluje návrh revizní komise na majetkové vypořádání,
 • schází se nejméně jednou do roka, obvykle u příležitosti celostátní soutěže, tréninku či semináře,
 • předseda je povinen členskou schůzi bez odkladu svolat kdykoli, požádá-li o to písemně nejméně čtvrtina členů spolku,
 • usnášeníschopnost není limitována počtem přítomných členů spolku, musí se jí však účastnit minimálně 4 členové výboru; k rozhodnutí členské schůze je třeba prosté většiny hlasů přítomných členů spolku,
 • usnáší se na zániku INTERINFO ČR, z. s., a schvaluje návrh revizní komise na majetkové vypořádání,
 • členové spolku mohou přijímat rozhodnutí i mimo členskou schůzi. V takovém případě se návrh usnesení spolku předkládá členům spolku k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen spolku ve lhůtě, platí, že souhlasí.

 

Výbor

 • členové výboru jsou voleni členskou schůzí tajným hlasováním; člen výboru nemůže být členem revizní komise,
 • předseda vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovních a obdobných vztahů,
 • výbor má 7 členů, a to: předsedu, místopředsedu, hospodáře a další 4 členy výboru,
 • funkční období předsedy a dalších členů výboru je tříleté,
 • funkcionáře výboru, vyjma členskou schůzí zvoleného předsedy, volí sami ze svých řad zvolení členové výboru na první schůzi výboru konané po členské schůzi,
 • místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti,
 • výbor řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schází se dle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok. Jednání výboru svolává a řídí předseda. Předseda je povinen bez odkladu výbor svolat, požádají-li o to písemně nejméně tři členové výboru. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijímána prostou většinou hlasů. V případě nedostatečné účasti mohou přítomní rozhodnout o doplňkovém rozhodování výboru např. elektronicky nebo korespondenčně.
 • výbor ustanovuje a koordinuje pracovní skupiny a zajišťuje realizaci jejich výstupů,
 • jménem spolku jedná a podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, popřípadě další člen výboru zmocněný k tomu písemně výborem,
 • výbor musí jednou ročně vypracovat zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření, kterou s časovým předstihem čtrnácti dnů postoupí revizní komisi. Zpráva musí být schválena členskou schůzí.

 

Revizní komise

 • členové revizní komise jsou voleni členskou schůzí tajným hlasováním na dobu tří let,
 • členem revizní komise nemůže být člen výboru,
 • revizní komise má 3 členy,
 • revizní komise volí ze svého středu předsedu, který má právo zúčastnit se s poradním hlasem jednání výboru, o jehož konání je informován současně s ostatními členy výboru,
 • revizní komise prověřuje hospodaření spolku a kontroluje způsob využívání finančních prostředků, evidenci movitých i nemovitých věcí, evidenci členů a dodržování stanov, zásady nominace na soutěže atd.,
 • revizní komise se musí shodnout na revizní zprávě, ve které zhodnotí danou zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření. Tato revizní zpráva je k dispozici členské schůzi.

Čl. VI.

Majetek spolku

Veškerý majetek je vlastnictvím spolku. Zdroje majetku spolku jsou zejména:

 • členské příspěvky,
 • dotace, dary a odkazy,
 • výnosy plynoucí z vlastní činnosti,
 • duchovní majetek, vzniklý v pracovních skupinách spolku za úhradu z prostředků spolku,
 • jiné příjmy.

Předseda spolku je oprávněn činit dispozice s majetkem nepřesahujícím částku Kč 1000,–. K finančním dispozicím přesahujícím částku Kč 1000,– je nutný vždy podpis alespoň dvou členů výboru, a to předsedy a místopředsedy, nebo předsedy a hospodáře nebo místopředsedy a hospodáře s tím, že dispozice s částkou přesahující Kč 10 000,– podléhá předchozímu souhlasu výboru.

Čl. VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 5. listopadu 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem z téhož dne.